AAP722 Pētniecība arhitektūras un pilsētbūvniecības projektēšanā

Kods AAP722
Nosaukums Pētniecība arhitektūras un pilsētbūvniecības projektēšanā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Sandra Treija, Edgars Bondars
Kredītpunkti 8.0 (12.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Ar praktiskās modelēšanas metodi savu maģistra darba tēmu ietvaros studenti izstrādā kopīgu kompleksu vides attīstības scenāriju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt zinātniskās pētniecības darba iemaņas, izstrādājot konkrētu problēmareālu attīstības vadlīnijas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja novērtēt vides veidošanas mākslas profesionālo un teorētisko aktivitāšu un izpausmju nozīmi lokālā un globālā kontekstā - Seminārs, studiju darbs
Prasme sastādīt zinātniskās pētniecības projekta argumentētu pieteikumu - Seminārs, studiju darbs
Pedagoģiskās iemaņas darbā ar bakalaura un arhitekta profesionālo studiju programmas studentiem - Studiju priekšmeta vadītāja atsauksme
Prasme mobilizēties komandas darbam, spēja argumentēti izklāstīt savu uzdotās tēmas risinājuma versiju un novērtēt tās vietu citu līdzautoru versiju kontekstā - Seminārs, studiju darbs
Prasme izvēlēties adekvātus tēmas risinājuma paņēmienus un metodes - Seminārs, studiju darbs
Prasme sadarbībā ar citiem līdzautoriem sagatavot informatīvi un estētiski pilnvērtīgu tēmas izpētes rezultātu pārskatu - Studiju darbs
Prasme akadēmiskā diskusijā argumentēti aizstāvēt pētījuma rezultātus un secinājumus - Noslēguma seminārs/eksāmens
Priekšzināšanas Arhitekta diploms vai pabeigta tam atbilstoša izglītības programma

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]