BBK759 Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris

Kods BBK759
Nosaukums Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Leonīds Pakrastiņš, Andīna Sprince, Līga Gaile, Gejeka Nataļja Van, Imants Mieriņš, Dmitrijs Serdjuks
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Kurss iekļauj sekojošus tematus: ievads stiegrbetona un mūra būvkonstrukciju projektēšanā, to ietekme uz arhitektūras formām; stiegrbetona un mūra konstrukciju materiāli un īpašības; stiegrbetona un mūra elementu dimensionēšana un konstruēšana; plaknisko un telpisko dzelzbetona un mūra konstrukciju veidi, konstruktīvās īpašības un darbība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēt uzskatīt projektēšanas gaitu kā mijiedarbību starp arhitektūru un inženierzinātnēm dažādiem būvkonstrukciju veidiem. Spēt patstāvīgi veikt atsevišķu stiegrbetona un mūra konstrukciju elementu dimensionēšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj demonstrēt izpratni par būvkonstrukciju projektēšanas gaitu saistībā ar dažādiem būvkonstrukciju veidiem. Izpratne par iespējām un ierobežojumiem saistībā ar dažādiem būvkonstrukciju materiāliem un sistēmām vienotā projektēšanas procesa robežās. - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Spēj praksē pielietot spēkā esošus būvkonstrukciju projektēšanas normatīvus. - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Spēj identificēt konstrukciju aprēķina shēmas, kā arī novērtēt iedarbes uz konstruktīviem elementiem - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Spēj veikt stiegrbetona un mūra konstrukciju šķērsgriezuma dimensionēšanu. - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Spēj veidot projektēto konstrukciju tehniskās skicēs. - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Priekšzināšanas Materiālu pretestības un būvmehānikas pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Institūta direktors L.Pakrastiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-305 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Institūta direktors L.Pakrastiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-305 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]