AAP720 Projektēšanas plānošanas un vadības principi

Kods AAP720
Nosaukums Projektēšanas plānošanas un vadības principi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sarmīte Barvika, Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursā tiek apgūti sekojošie temati: arhitektūras projektēšanas kolektīva darba vadības principi; profesionālie standarti un ētika būvprojektēšanā; arhitektūras projektēšanas kompleksie saskares punkti ar citām projektēšanas un būvniecības specialitātēm, sadarbības ar pasūtītāju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt pamatzināšanas vadības teorijā, risku vadībā, būvprojektēšanas vadībā, pielietotajās metodēs un tehnoloģijās. Iepazīties ar būvprojektēšanas pamatproblēmām un to risinājumiem pasaules praksē. Iegūt zināšanas par sadarbības veidošanu starp būvprojektēšanā iesaistītajām personām -pasūtītāju, arhitektūras nozares pārstāvjiem, būvprojektēšanā iesaistītajiem inženiertehnisko nozaru pārstāvjiem, valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām. Iepazīties ar arhitektūras nozares cenu veidošanas politiku. Spēt identificēt projekta riskus,sastādīt projekta vadības plānu. Iepazīties ar mārketingu arhitektūras projektēšanā, personiskās izaugsmes pilnveidošanas iespējām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēt izmantot vadības un menedžmenta teorētiskos principus, raksturojot arhitektūras nozares attīstību, rezultātus un nākotnes potenciālu. - Eseja par arhitektūras nozares mūsdienu attīstības potenciālu un nozīmi sabiedrībā.
Spēt izvērtēt īstenotu projektu rezultātus un ietekmi uz nozari. - Sagatavota un auditorijā aizstāvēta prezentācija par individuāli izvēlēta projektēšanas stadijā esošu vai realizētu Latvijas vai ārvalstu būvobjektu, ietverot projekta koncepta, potenciāla, projektēšanas un ražošanas procesa, izmantoto tehnoloģiju un sasniegto rezultātu analīzi.
Spēt noteikt organizācijas un personiskās izaugsmes vajadzības. - Diskusija par arhitekta nozares lomu sabiedrībā un ietekmi uz sabiedrības attīstību. Saskarsmes prasmes. Novērtējuma tests auditorijā.
Spēt izstrādāt būvprojekta virzības pamatojumu, noteikt būvprojekta dokumentācijas saturu, darbu apjomu un izstrādāt laika grafiku. - Sagatavots un aizstāvēts kursa darbs par studiju laika projektu, ietverot projekta realizēšanas pamatojumu un potenciāla raksturojumu, normatīvo pamatojumu , risku analīzi (SVID), projektēšanas darbu saturu, apjomu un projektēšanas darbu laika grafiku.
Priekšzināšanas Bakalaura studijās iegūtās kompetences un prasmes.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Pētnieks S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]