AAP719 Integrēta pilsētvides projektēšana

Kods AAP719
Nosaukums Integrēta pilsētvides projektēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Egons Bērziņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz zināšanas par pilsētvides projektēšanas likumsakarībām, principiem un plānošanas instrumentiem, ka arī attīsta prasmes veidot integrētu un ilgtspējīgu urbano teritoriju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast telpiskās vides attīstības procesus, analizēt telpiskās vides situāciju ilgtspējības aspektā. Izprast telpiskās vides ilgtspējīgas plānošanas pamatnostādnes. veikt dzīves vides kvalitātes novērtēšanu. Orientēties ilgtspējīgas dzīves vides plānošanas pamatprincipos, izstrādātajās koncepcijās un telpiskās vides veidošanas politiskajos dokumentos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izstrādāt augstvērtīgu pilsētvides risinājumu - Studiju projekts
Spēja izprast telpiskās vides veidošanas mērogu mijiedarbību un daudzveidīgas vides veidošanas nosacījumus - Seminārs, studiju projekts
Spēja patstāvīgi veikt attīstāmās teritorijas telpiskās vides kvalitātes novērtējumu un ietekmes faktoru analīzi - Seminārs
Prasme veikt teritorijas attīstības scenāriju argumentētu salīdzinošo analīzi - Seminārs, studiju projekts
Prasme profesionālā diskusijā argumentēti prezentēt darba risinājumus - Projekta prezentācija
Priekšzināšanas Bakalaura programmas laikā iegūtās zināšanas obligātajos un specializējošajos priekšmetos

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors S.Treija, Docents (praktiskais) E.Bērziņš, Lektors A.Koroļova Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-305 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]