AAP718 Ilgtspējīga pilsētu attīstība

Kods AAP718
Nosaukums Ilgtspējīga pilsētu attīstība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Māra Liepa-Zemeša
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmetā "Ilgtspējīga pilsētu attīstība" tiek aplūkots mūsdienu uzbanizācijas fenomens un tā izpausmes gan globālā, gan lokālā kontekstā. Nodarbībās tiek iztirzāti pilsētu veidošanos ietekmējošie faktori un attīstības tendences,kā arī analizēti pilsētplānošanas procesa būtiskākie principi un konsekvences..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast telpiskās vides attīstības procesus, analizēt telpiskās vides situāciju ilgtspējības aspektā. Izprast telpiskās vides ilgtspējīgas plānošanas pamatnostādnes. veikt dzīves vides kvalitātes novērtēšanu. Orientēties ilgtspējīgas dzīves vides plānošanas pamatprincipos, izstrādātajās koncepcijās un telpiskās vides veidošanas politiskajos dokumentos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast urbānās vides pamatproblēmas - Semināri, referāts
Spēja izprast urbānās vides attīstības scenārijus un to sekas - Referāts
Spēja veikt konkrētas telpiskās vides apsekojumu un analīzi - Referāts
Priekšzināšanas Bakalaura programmas laikā iegūtās zināšanas obligātajos un specializējošajos priekšmetos

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 I Docents M.Liepa-Zemeša Nenoteikta- 0 14.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. M.Liepa-Zemeša Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]