AAP716 Arhitektūras projektēšanas studija

Kods AAP716
Nosaukums Arhitektūras projektēšanas studija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Edgars Bondars, Sandra Treija, Egons Bērziņš, Uģis Bratuškins, Agate Eniņa, Guntis Grabovskis, Ingurds Lazdiņš
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kompleksas arhitektoniski telpiskas struktūras attīstības iecere un projektēšana. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studējošajiem prasmi konsolidēt agrākajās studijās gūtās zināšanas un iemaņas kompleksa sarežģītas vides attīstības projekta izstrādāšanai, demonstrējot spēju analizēt attīstāmo teritoriju un tās ietekmes faktorus, kritiski atlasīt informāciju un ievērtēt tās aktuālākās nostādnes attīstības projektā, formulēt attīstības vadlīnijas un izstrādāt tās konceptuālās nostādnes, kā arī novest projektu līdz uzdevumā uzdotajai detalizācijas pakāpei un, argumentēti iesaistoties profesionālā diskusijā, aizstāvēt izstrādātos risinājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja veikt telpiskās vides apsekojumu un ietekmes faktoru kompleksu analīzi plānojamajā teritorijā - Prezentācija
Spēja izstrādāt projektējamās teritorijas telpiskās attīstības koncepciju - Starptermiņa skate
Spēja izstrādāt projektējamās teritorijas izmantošanas, apbūves un labiekārtojuma detalizētu priekšlikumu - Starptermiņa skate
Prasme grafiski noformēt darba rezultātus - Starptermiņa skate, projekta noslēguma skate
Spēja argumentēti publiski prezentēt un aizstāvēt darba rezultātus - Projekta noslēguma skate
Priekšzināšanas Pabeigta bakalaura akadēmiskā studiju programma vai tai atbilstoša izglītība

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]