AAP715 Arhitektūras morfoloģija un pētniecība

Kods AAP715
Nosaukums Arhitektūras morfoloģija un pētniecība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursa laikā tiek apskatīti sekojošie jautājumi: vides veidošanas mākslas filozofiskie aspekti; vide un cilvēks; morfoloģiskās analīzes principi; sociālo procesu un funkcijas loma arhitektūras formveidē, ekoloģiskā un kontekstuālā pieeja, reģionālā un nacionālā identitāte, mākslu sintēze arhitektūrā; zinātniski pētnieciskā darba struktūra un metodes; rezultātu noformēšanas principi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studējošajiem izpratni par vides veidošanas mākslas multidisciplināro raksturu, spēju analītiski izvērtēt ekonomisko un sociālo procesu ietekmi uz vides attīstību, prasmi izvēlēties risināmajai problēmai adekvātus un mērķtiecīgus līdzekļus un metodes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par vides veidošanas mākslas ietekmju un izpausmju daudzveidību kultūrvidē - Seminārs
Spēja izskaidrot profesionālajā praksē un sabiedrībā vērojamo aktualitāšu cēloņus un prognozēt procesu attīstības gaitu - Seminārs
Spēja uztvert un kritiski apstrādāt informāciju, izvērtēt tās avotu uzticamību un atbilstības pakāpi uzstādītā mērķa sasniegšanai (uzdevuma izpildei) - Seminārs
Prasme loģiski strukturēt domu, izvēlēties adekvātu argumentāciju, iesaistīties diskusijā, oponēt - Seminārs, studiju darbs
Spēja argumentēt konkrētajā vides attīstības iecerē vai zinātniskajā pētījumā iesaistāmo resursu un izmantojamo metožu mērķtiecīgumu un to atbilstību uzstādītajam mērķim (uzdevumam) - Studiju darbs
Prasme noformēt darba rezultātus, izvēloties mērķtiecīgākos verbālās un vizuālās izteiksmes līdzekļus - Studiju darbs
Prasme prezentēt darba rezultātus un akadēmiskā diskusijā tos argumentēti aizstāvēt - Noslēguma seminārs/ieskaite
Priekšzināšanas Pabeigta balakaura akadēmiskā studiju programma vai tai atbilstoša izglītība

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Prof. U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-307 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]