AAP714 Interjera arhitektūra

Kods AAP714
Nosaukums Interjera arhitektūra
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Mārtiņš Hermansons
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss dod priekšstatu par telpiskās vides veidošanas stadij'am un pamatprincipiem, telpiskās vides funkcionālo diferenciāciju, telpas uztveri, interjera projektēšanas specifiku, raksturīgākiem interjera tipiem un telpiskās organizācijas īpatnībām, iekārtu gabarītiiem un formu dizainu, arhitektūras un tēlotājmākslu sintēzi telpā, vides pieejamību un universālo dizainu interjerā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studējošajiem spēju patstāvīgi izstrādāt interjera izveides koncepciju un detalizētos grafiskos materiālus, novērtējot telpiskās vides piemērotību plānojamajai funkcijai un esošās substances kvalitatīvos aspektus, veicot nepieciešamos uzmērījumus, vizuālo novērtējumu un fiksācijas, izvēloties adekvātus tēmas risināšanas paņēmienus un metodes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izstrādāt estētiski augstvērtīgu telpu koloristikas, informatīvās sistēmas un gaismas partitūras risinājumu - Studiju projekts
Spēja izprast telpiskās vides veidošanas mērogu mijiedarbību un daudzveidīgas vides veidošanas nosacījumus - Seminārs, studiju projekts
Spēja novērtēt telpas un funkcijas attiecības, telpas piemērotību funkcijai un funkcijas piemērotību telpai - Seminārs, studiju projekts
Spēja izvērtēt vēsturiskās substances kvalitāti un vietu telpiskās vides nākotnes attīstībā - Seminārs
Prasme veikt funkcionālo zonēšanu, izstrādāt mērķtiecīgu telpas izmantošanas modeli - Studiju projekts
Prasme izvēlēties telpu apdares un iekārtojuma principus un spēja tos mērķtiecīgi organizēt kvalitatīvas vides veidošanai - Seminārs, studiju projekts
Spēja veikt informācijas apstrādi un kritisku analīzi, izvēlēties rūpnieciskā dizaina un tehnoloģiju produktus laikmetīga interjera koncepcijas izstrādāšanā - Studiju projekts
Prasme izstrādāt grafisko interjera projekta materiālu, ievērojot nepieciešamo detalizācijas pakāpi un izvēloties tai atbilsošo mērogojumu - Studiju projekts
Prasme prezentēt interjera konceptuālo ieceri un risinājumu detalizāciju, spēja iesaistīties diskusijā un argumentēti aizstāvēt viedokli - Studiju projekta aizstāvēšana
Priekšzināšanas Bakalaura grāds arhitektūrā, dizainā vai pielīdzināma izglītība

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Bratuškins, M.Hermansons, A.Ulme Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 5 08.30 - 10.00 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]