IMP738 Muitas administrēšanas aktualitātes

Kods IMP738
Nosaukums Muitas administrēšanas aktualitātes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss "Muitas administrēšanas aktualitātes" sniedz zināšanas saistītas ar jaunākajām tendencēm reģionālās ekonomiskās integrācijas, kā arī starptautisko ekonomisko un ar muitas jomu saistīto organizāciju ietekmi uz starptautisko uzņēmējdarbību. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studenti pēc kursa apgūšanas iegūst priekšstatu par aktualitātēm, kas saistītas ar muitas administrēšanas ietekmi uz starptautiskajiem ekonomiskajiem sakariem, pamatzināšanas un iemaņas starptautiskās uzņēmējdarbības analīzē un vērtēšanā saistībā ar muitas jomu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt valsts tirdzniecības politiku, tirdzniecības politikas instrumentu pielietošanas ekonomiskās sekas. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs. Eksāmens.
Pārzina muitas noteikumu izmaiņu un pieņemto lēmumu ietekmi uz starptautisko uzņēmējdarbību. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs. Eksāmens.
Pārvalda ar muitas jomu saistītos uzņēmējdarbības veidus un to lomu starptautiskajā preču un pakalpojumu apritē. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Izprot starptautisko ekonomisko organizāciju lomu, funkcijas un sadarbības ietekmi uz starptautisko tirdzniecību. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Pārzina un prot analizēt ES tiesu praksi starptautiskās uzņēmējdarbības un muitas jautājumos. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas apgūtas iepriekšējā mācību periodā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RIGM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
RIGMP 1. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 12+11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]