IMP737 Muitas un nodokļu iestāžu darbības modelis (lietišķā spēle)

Kods IMP737
Nosaukums Muitas un nodokļu iestāžu darbības modelis (lietišķā spēle)
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss paredz preču aprites mehānisma apzināšanu sākot ar ražotāju līdz nogādei pie patērētāja, izvērtējot visu preču pārvietošanā iesaistīto personu, tai skaitā valsts kontroles iestāžu, darbības mainīgos apstākļos.
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir, izmantojot mācību procesā iegūtās zināšanas, izprast katras preču pārvietošanā iesaistītās personas mērķus, uzdevumus, pienākumus un tiesības. Uzdevumi: prast izmantot mācību procesā iegūtās zināšanas konkrētā stāvokļa analizēšanā un novērtēšanā; prast noteikt esošos un iespējamos riskus situācijas analīzei un optimālu lēmumu pieņemšanai; prast saskatīt pieņemto lēmumu tuvākas un tālākas sekas; spēt izveidot optimālu preču piegādes modeli, pēc iespējas optimizējot izdevumus, nodokļu nomaksu un paredzētās formalitātes
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot ar preču piegādi saistītos procesus no atsevišķu iesaistīto vienību un kontroles institūciju viedokļa - izstrādāts darbības plāns un ziņojumi par esošiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem
Spēj analizēt mainīgo situāciju, plānot optimālos pasākumus un iespējamos riskus katrā konkrētajā situācijā saskaņā ar spēles scenāriju - ieskaite
Spēj noteikt esošos un iespējamos riskus konkrētajā situācijā no katras preču pārvietošanā iesaistītās personas viedokļa - ieskaite
Spēj pieņemt optimālus lēmumus par preču pārvietošanas un kontroles pasākumu piemērošanu mainīgos apstākļos - ieskaite
Priekšzināšanas Nepieciešamas zināšanas, kas apgūtas muitas un nodokļu administrēšanas speciālajos priekšmetos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 4. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Pr.d. A.Gulbis, N.Rudzītis Kalnciema 6-223 5 10.15 - 11.50 * *
1 Pr.d. A.Gulbis, N.Rudzītis Kalnciema 6-223 5 12.30 - 14.05 * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]