IMP736 Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana

Kods IMP736
Nosaukums Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Sandra Kārkliņa-Ādmine, Taivo Hanzens
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par muitas iestāžu pārvaldības sistēmu un sniedz studentiem profesionālās iemaņas muitas iestāžu darba organizēšanā un vadīšanas pamatprincipos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students izpratīs struktūras un resursu izmantošanas ietekmi uz iestādes veicamo funkciju un uzlikto pienākumu izpildi, izpratīs muitas un nodokļu iestāžu un citu valsts institūciju savstarpējās sadarbības mehānismu, tā specifiku un darbības īpatnības, spēs izmantot iegūtās zināšanas atsevišķu muitas struktūru darbības pilnveidošanā, novērtēt un pamatot izveidotās sistēmas pozitīvās un negatīvās puses, kā arī spēs pielietot iegūtās zināšanas un prasmes pieņemot lēmumus par muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšanu un vadīšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratīs organizācijas vadības pamatprincipus, spēs izvirzīt mērķi un veikt organizācijas darbības plānošanu - Grupu darbs auditorijā - mērķu veidi, to identificēšana, izvirzīto mērķu atbilstības izvērtējums, eksāmens
Pārvaldīs VID un to struktūrvienību darbības stratēģijas, to izstrādes un īstenošanas principus, kā arī koriģēšanas mehānismu. - Individuālais darbs - VID struktūrvirnību darbības stratēģijas izstrāde, eksāmens
Pārvaldīs Muitas pārvaldes reglamentu, Muitas pārvaldes struktūrvienību uzdevumus un procesus, kompetences sadalījumu starp Muitas pārvaldes struktūrvienībām. - Individuālais darbs – MP struktūrvienības reglamenta izstrāde, eksāmens
Spēs noteikt MKP uzdevumus un procesus un MKP specifiku, pārzinās MKP darbības tehnoloģiskās shēmas, pratīs izveidot darba vietu aprakstu. - Individuālais darbs – MP struktūrvienības ierēdņa amata apraksta izstrāde, eksāmens
Izpratīs VID iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas risinājumus - Grupu darbs auditorijā, tests, eksāmens
Spēs noteikt informācijas ieguves veidus un risinājumus, pārzinās komunikāciju tehnoloģijas - Individuālais darbs – Komunikāciju stratēģijas izstrāde muitā, eksāmens
Izpratīs korupcijas un interešu konflikta būtību, pratīs izstrādāt korupcijas novēršanas pasākumus muitā - Grupu darbs auditorijā - korupcijas novēršanas pasākumu plāna muitā izstrāde, eksāmens
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos muitas un vadības mācību priekšmetos. IUV266 Vadīšanas teorija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. S.Kārkliņa-Ādmine Meža 1/1-307 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-307 6 09.00 - 12.00 *
1 Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-307 6 09.00 - 12.00 *
1 Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-13 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-13 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. S.Kārkliņa-Ādmine Meža 1/1-307 6 12.30 - 15.30 *
1 Lekc. S.Kārkliņa-Ādmine Meža 1/1-304 6 12.30 - 15.30 *
RIGMP 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Meža 1/1-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-13 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-13 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Meža 1/1-307 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Meža 1/1-304 0 12:30 - 15:30
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 3+1+2 grupa
1 Lekc. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-303 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. S.Kārkliņa-Ādmine Kalnciema 6-303 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]