IMP735 Studiju projekts 1

Kods IMP735
Nosaukums Studiju projekts 1
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Irina Jevinga, Vanda Gurkovska, Māris Jurušs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju projekts ir rakstveida noformēts patstāvīgs pētījums finanšu un nodokļu jomā.Projekts ļauj studentam izstrādāt konkrētus praktiskus risinājumus finanšu jomā uzņēmuma līmenī vai makro līmenī, veicot aprēķinus finanšu plūsmām , iepazīties ar finanšu plānošanas sistēmas pamatprincipiem valsts vai uzņēmuma līmenī; apgūt finanšu plānošanas prasmes un prast veikt finanšu aprēķinus, kas ir izmantojami komercdarbības lēmumu pieņemšanā, prast pielietot zināšanas komercdarbības lēmumu ekonomiskā pamatošanā, kā arī izvērtēt iespējamus darbības ierobežojumus.Studentam ir nepieciešams izstrādāt priekšlikumus atklāto problēmu novēršanai vai situācijas uzlabošanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju projekta mērķis ir sniegt iemaņas speciālo zināšanu pielietošanā praktisko problēmu risināšanāi finanšu un nodokļu jomā, demonstrēt prasmi atrast un risināt problēmas finanšu plānošanā uzņēmuma, valsts un pašvaldības budžetu līmenī. . Mērķa sasniegšanai ir jāveic šādi uzdevumi: jāzina finanšu plānošanas principus, jāapgūst finanšu pārskatu analīzes metodes, jāprot veikt finanšu aprēķinus un izvērtēt to rezultātus, kā arī jāapgūst studiju darba noformēšanas un prezentācijas prasmes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj veikt kārtējā saimnieciskā gada valsts budžeta un valsts kopbudžeta ieņēmumu un izdevumu analīzi, salīdzināt to ar situāciju ārvalstīs. - Studiju projekta aizstāvēšana
Spēj izvērtēt atsevišķas valsts pamatbudžeta programmas ieņēmumus un izdevumus (vai atsevišķas pašvaldības budžeta izpildi) , kā arī izdarīt secinājumus. - Studiju projekta aizstāvēšana
Spēj veikt komercdarbības ieņēmumu un izmaksu veidošanas, aprēķināt finanšu plūsmas un uzņēmumu ienākuma nodokļa lielumu kārtējam saimnieciskajām gadam. - Studiju projekta aizstāvēšana
Spēj noteikt iespējamās apliekamā ienākuma korekcijas, aprēķināt pamatlīdzekļu amortizāciju nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, veikt ekonomiskās efektivitātes novērtējumu. - Studiju projekta aizstāvēšana
Spēj izvēlēties un izmantot noteiktai situācijai piemērotāko finanšu analīzes metodi vai metožu kombināciju uznēmuma finanšu stāvokļa novērtēšanai. - Studiju projekta aizstāvēšana
Spēj novērtēt kredītiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību un citu finanšu institūtu finanses - Studiju projekta aizstāvešana
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējos semestros bakalaura studiju laikā. Priekšmeta sekmīgai apguvei nepieciešamais priekšmets ir „Finanses un nodokļi” (IMP 321), kas tiek īstenots tajā pašā semestrī, kad tiek izstrādāts studiju projekts. Priekšmets sniedz specializācijas zināšanas par finanšu aprēķiniem makro līmenī vai uzņēmuma līmenī, uzņēmumos izmantojamām finanšu aprēķinu metodēm un ierobežojumiem.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 1+3+2 grupa
1 Aizst. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 12.30 - 14.05
RICM0 2. kurss, 11+12 grupa
1 Aizst. I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]