IMP734 Studiju projekts 2

Kods IMP734
Nosaukums Studiju projekts 2
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju projekta izstrādāšanas pamatā ir reālu situāciju un problēmu analīze muitas jomā, iekšējā tirgus un sabiedrības aizsardzībā, apskatot tās no dažādiem aspektiem, veicot efektivitātes analīzi un risku novērtējumus, izdarot adekvātus secinājumus un iespēju robežās sniedzot priekšlikumus problēmu risinājumiem..
Studiju darbs ir rakstveidā noformēts patstāvīgs analītisks pētījums trīs mācību gados apgūto muitas virziena speciālo mācību priekšmetu ietvaros, kura slēdzieni ir bāzēti uz literatūras un konkrētu datu apskatu. Pētījumu daļas uzdevums ir parādīt pētāmā procesa, procedūru, kontroles praktisko darbību norisi muitas un nodokļu jomā. Studentam nepieciešams izstrādāt priekšlikumus atklāto problēmu novēršanai. Nobeigumā paredzēta studiju projekta aizstāvēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju darba mērķis ir demonstrēt teorētiskās zināšanas un to praktisko pielietojumu muitas un nodokļu jomā. Uzdevumi: apgūt dažādas analīzes metodes, novērtēt pētamā objekta stāvokli un iespējamos riskus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj formulēt pētījuma objektu, priekšmetu, problēmas, hipotēzi. - Students raksta studiju darba ievadu. Pasniedzējs vērtē kā studiju darba sastāvdaļu, ņemot vērā ievada kvalitāti studiju darba kopvērtējuma atzīmē
Spēj sniegt pētāmās problēmas teorētisku un praktisku pamatojumu, formulēt likumsakarības, pieletot mūsdienu informācijas tehnoloģijas - Students raksta teorētiski-analītisko daļu. Pasniedzējs vērtē kā studiju darba sastāvdaļu, ņemot vērā ievada kvalitāti studiju darba kopvērtējuma atzīmē
Spēj lietot dažādas analīzes metodes objekta vai situācijas analīzei un risku prognozēšanai, parādīt novitātes elementus, formulēt zinātniskos rezultātus - Students raksta praktisko aprēķinu daļu. Pasniedzējs vērtē kā studiju darba sastāvdaļu, ņemot vērā ievada kvalitāti studiju darba kopvērtējuma atzīmē
Spēj izdarīt pamatotus un oriģinālus secinājumus un izstrādāt reālā praksē pielietojamus priekšlikumus. - Students raksta secinājumus un priekšlikums. Pasniedzējs vērtē kā studiju darba sastāvdaļu, ņemot vērā ievada kvalitāti studiju darba kopvērtējuma atzīmē
Spēj noformēt darbu atbilstoši prasībām, sagatavot prezentācijas slaidus un aizstāvēt darbu. - Students prezentē darbu komisijas priekšā. Darbs tiek vērtēts ar atzīmi.
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 3+1+2 grupa
1 Aizst. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-311 0 16.30 - 18.30
RICM0 2. kurss, 11+12 grupa
1 Aizst. A.Gulbis Kalnciema 6-307 0 10:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]