IMP733 Muitas risku vadība

Kods IMP733
Nosaukums Muitas risku vadība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Normunds Rudzītis
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas risku vadība ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par muitas darbības un kontroles pasākumu sistēmu, kas balstīta uz riska analīzi un palīdz studentiem izprast muitas kontroles mehānisma darbību..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast muitas risku vadības sistēmas darbību muitas kontroles jomā. Prast izmantot risku pārvaldības teoriju, modeļus, metodiku, Sniegt informāciju par risku noteikšanu starptautiskā, reģionālā un nacionālā līmenī, Novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā muitas kontroles procesā. Pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar muitas kontroli saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Jāpārzina risku pārvaldības teorētiskie risinājumi un modeļi - Kontroldarbs, eksāmens
Jāprot identificēt muitas mērķu sasniegšanas iekšējo un ārējo apdraudējumu, kā arī noteikt draudu faktoru attīstības dinamika un novēršanas iespējas. - Praktiskie uzdevumi, referāts, kontroldarbs, eksāmens
Jāpārzina WCO un ES vadlīnijas un rīcības programma muitas risku vadīšanā muitas jomā. - Praktiskie uzdevumi, referāts, kontroldarbs, eksāmens
Jāizprot muitas risku informācijas aprites un analīzes organizācija muitas struktūrvienībās, sadarbības organizācija starpvalstu līmenī, informācijas sistēmas un to risinājumi muitas risku vadības atbalstam Jāizprot informācijas prioritāšu noteikšana, iegūšanas un novērtēšanas risinājumi - Praktiskie uzdevumi, referāts, kontroldarbs, eksāmens
Jāpārzina muitas risku identificēšanas un novērtēšanas metodes un risinājumi - Praktiskie uzdevumi, referāts, kontroldarbs, eksāmens
Jāpārzina muitas risku identificēšanas un novērtēšanas metodes un risinājumi - Praktiskie uzdevumi, referāts, kontroldarbs, eksāmens
Pārzina muitas risku profilēšanas un selektivitātes metodes un risinājumi - Praktiskie uzdevumi, referāts, kontroldarbs, eksāmens
Jāpārzina muitas risku mazinošie kontroles pasākumi un to organizatoriskie risinājumi - Praktiskie uzdevumi, referāts, kontroldarbs, eksāmens
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-311 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-311 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-311 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-311 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICM0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-13 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-13 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-13 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-13 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-13 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. N.Rudzītis Kalnciema 6-13 0 12:30 - 15:30
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]