IMP732 Finanšu grāmatvedība

Kods IMP732
Nosaukums Finanšu grāmatvedība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Irina Jevinga
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursā tiek apgūti grāmatvedību reglamentējošie likumdošanas akti, grāmatvedības uzskaites principi, funkcijas, formas. Studenti iepazīstas ar grāmatvedības politiku, kontu plānu, Starptautiskiem grāmatvedības standartiem, apgūst saimniecības operāciju uzskaites metodes: Gada pārskatu sastādīšanas paņēmienus, finanšu dokumentu informācijas analīzes metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta galvenais mērķis ir sniegt profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas par saimniecisko operāciju uzskaiti, uzņēmuma finanšu procesiem,atskaites dokumentu izveidi. Mācību priekšmeta uzdevumii:izprast gramatvedības būtību, apgūt praktiskās iemaņas atsevišķu objektu analitiskajā un sintētiskajā uzskaitē, grāmatvedības uzskaites sistēmas izveidē,grāmatvedības pārskatu sastādīšanā un praktiskā izmantošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj raksturot gramatvedības būtību, principus, formas, metodes,objektus, reglamentējošos likumdošanas aktus,kontu plānu - Izpilda atbilstošas tēmas uzdevumus(testus).Pasniedzējs pārbauda ar ieskaiti
Spēj veikt saimniecisko operāciju grāmatojumus - Izpilda atbilstošas tēmas uzdevumus, raksta kontroldarbus.Pasniedzējs pārbauda ar ieskaiti.
Spēi sastādīt Gada pārskata atskaites (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma un citi pielikumi) - Izpilda atbilstošas tēmas uzdevumus, raksta kontroldarbu.Pasniedzējs pārbauda ar ieskaiti.
Spēj analizēt Gada pārskatus - Izpilda atbilstošas tēmas uzdevumus.Pasniedzējs pārbauda ar ieskaiti.
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-303 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-303 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) I.Jevinga Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]