IVZ778 Vadīšanas teorija

Kods IVZ778
Nosaukums Vadīšanas teorija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Vladimirs Šatrevičs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija priekšmets sniedz ieskatu vadīšanas teorijās, to attīstībā. Pēc prieksēmta apgūšanas studējoši pārzinās vadīšanas teoriju,vadīšanas principi un.
likumsakarības, pārzinās vadītāja darba saturs, vadīšanas funkcijas dažādās organizācijās un organizācijas vadīšanas metodes. Priekšmeta ietvarā tiek aplūkoti galvenie vadīšanas lēmumu veidi, organizatoriskās struktūras un pārmaiņu vadīšana..
Kontroles vadīšana. Vadīšanas integrālā struktūra..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sistematizēt un padziļināt zināšanas uzņēmuma un organizāciju vadīšanā un sekmēt iegūtās zināšanu, prasmju un metožu izmantošanu darba situācijās un savā profesionālajā attīstībā, uzsākot komercdarbību un veidojot savus uzņēmumus, kā arī vadot komandas darbu organizācijās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par organizāciju vadīšanu. - Eksāmens.
Komandas veidošana un vadīšana - Tests, grupu darbs.
Vadīšanas prasmes un metožu izmantošana darba situācijās. - Pastāvīgais darbs.
Priekšzināšanas Atbilstoši studiju programmai

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. V.Šatrevičs Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. V.Šatrevičs Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. V.Šatrevičs Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]