IMP731 Studiju projekts 3

Kods IMP731
Nosaukums Studiju projekts 3
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Aldis Čevers, Normunds Rudzītis, Irina Jevinga, Māris Jurušs, Vaira Gromule, Jānis Ēriks Niedrītis, Māra Pētersone, Aivars Vilnis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju darbs ir rakstveidā noformēts patstāvīgs analītisks pētījums kādā no četros mācību gados apgūto speciālo muitas, nodokļu, finanšu analīzes, likumdošanas, risku novērtēšanas, personāla vadības mācību priekšmetu ietvaros, kura slēdzieni ir bāzēti uz literatūras un konkrētu datu apskatu. Pētījuma virzienu students izvēlās ar iespēju to turpināt bakalaura darbā. Pētījumu daļas uzdevums ir parādīt pētāmā procesa, procedūru, kontroles praktisko darbību norisi muitas un nodokļu jomā. Studentam nepieciešams izstrādāt priekšlikumus atklāto problēmu novēršanai. Studiju projektu jāaizstāv pēc mācību priekšmeta apgūšanas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studentam jāprot demonstrēt teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu, kā arī teorētisko jēdzienu un metodoloģijas pārzināšanu un izvēlētās jomas izpētes prasmi. Jādemonstrē prasme noteikt un risināt problēmas, kas saistītas ar muitas un nodokļu administrēšanu, finanšu analīzi, likumdošanu, risku novērtēšanu vai personāla vadību. Jāparāda sistēmisku teorētisku pieeju studiju darba izstrādē un jāparāda prasmi lietot studiju darba izstrādes nolūkam pieejamās informācijas tehnoloģijas un teorētiskās zināšanas attiecīgajos studiju priekšmetos. Jāspēj izdarīt pamatotus un oriģinālus secinājumus un izstrādāt reālus praksē izmantojamus priekšlikumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj formulēt pētījuma objektu, priekšmetu, problēmas, hipotēzi. - Students raksta studiju darba ievadu. Pasniedzējs vērtē kā studiju darba sastāvdaļu, ņemot vērā ievada kvalitāti studiju darba kopvērtējuma atzīmē.
Spēj sniegt pētāmās problēmas teorētisku un praktisku pamatojumu, formulēt likumsakarības, pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas - Students raksta teorētiski-analītisko daļu. Pasniedzējs vērtē kā studiju darba sastāvdaļu, ņemot vērā ievada kvalitāti studiju darba kopvērtējuma atzīmē.
Spēj lietot dažādas muitas darbības analīzes metodes un risku prognozēšanai, parādīt novitātes elementus, formulēt zinātniskos rezultātus - Students raksta praktisko aprēķinu daļu. Pasniedzējs vērtē kā studiju darba sastāvdaļu, ņemot vērā ievada kvalitāti studiju darba kopvērtējuma atzīmē.
Spēj izdarīt pamatotus un oriģinālus secinājumus un izstrādāt reālā praksē pielietojamus priekšlikumus. - Students raksta secinājumus un priekšlikums. Pasniedzējs vērtē kā studiju darba sastāvdaļu, ņemot vērā ievada kvalitāti studiju darba kopvērtējuma atzīmē.
Spēj noformēt darbu atbilstoši prasībām, sagatavot prezentācijas slaidus un aizstāvēt darbu. - Students prezentē darbu komisijas priekšā. Darbs tiek vērtēts ar atzīmi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas speciālajos mācību priekšmetos muitas un nodokļu administrēšanā..

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]