IMP730 Prakse

Kods IMP730
Nosaukums Prakse
Statuss Prakse
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Juta Deičmane
Kredītpunkti 20.0 (30.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Prakse pēc teorētiskā kursa apgūšanas ir studentu profesionālo zināšanu padziļināšanas un nostiprināšanas posms, vienotā studiju procesa sastāvdaļa. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Galvenais prakses mērķis ir nostiprināt zināšanas par institūciju, iestāžu un uzņēmumu darbu starptautisko ekonomisko sakaru, muitas un nodokļu jomā, iegūt papildus informāciju, praktiskās zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras ir raksturīgas muitas un nodokļu jomā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties ar savu prakses vietu saistītajos normatīvajos aktos - prakses atskaites aizstāvēšana
Spēj izprast prakses vietas darba organizāciju - prakses atskaites aizstāvēšana
Iegūst iemaņas, kas veicinātu profesionālo kompetenci, nozarei atbilstošo zināšanu piemērošanas prasmes - prakses atskaites aizstāvēšana
Spēj analītiski formulēt un risināt nozares problēmas - prakses atskaites aizstāvēšana
Iegūst komunikatīvās prasmes, patstāvīga darba un komandas darba prasmes. - prakses atskaites aizstāvēšana
Priekšzināšanas Programmas pamatpriekšmeti

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
800.00 820.00 660.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 3+1+2+4 grupa
1 Aizst. A.Krastiņš, J.Deičmane Nenoteikta- 0 12.30 - 16.05
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Aizst. A.Krastiņš, J.Deičmane Nenoteikta- 0 15.00 - 16.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]