DMS721 Matemātika

Kods DMS721
Nosaukums Matemātika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Matemātika un statistika
Struktūrvienība Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra
Mācībspēks Māris Buiķis, Nataļja Budkina, Aija Pola, Andrejs Matvejevs, Evija Liepa
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Kursā tiek apgūti šādi temati:.
Matricas un determinanti. Lineāru vienādojumu sistēmas. Vektori. Vektoru skalārais reizinājums. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini. Vairāku argumentu funkciju parciālie atvasinājumi. Ekstrēmu atrašana un to lietošana ekonomikā. Varbūtību teorijas elementi: notikumu algebra, diskrētie un nepārtrauktie gadījuma lielumi. Normālais, eksponenciālais un Puasona sadalījums. Matemātiskās statistikas elementi. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt pamatzināšanas matemātikā, kas ir nepieciešamas RTU IEVF specialitātes priekšmetu sekmīgai apgūšanai. Attīstīt studentu loģisko domāšanu un jēdzienu pielietošanas iemaņas sasaistē ar specialitātes mācību priekšmetiem un to pamatobjektiem, lai veidotu studentiem prasmi analizēt turpmāk veicamo sarežģītāko uzdevumu risinājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj aprēķināt determinantus, veikt darbības ar matricām, atrisināt lineāru vienādojumu sistēmas. - Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas pēc viņu mājasdarba un eksāmena darba rezultātiem.
Spēj veikt darbības ar vektoriem. - Savas zināšanas un spējas studenti parāda eksāmenā.
Sspēj uzzīmēt pamatelementāro funkciju grafikus, noteikt elementāro funkciju definīcijas apgabalu, paritāti, krustpunktus ar asīm. Spēj aprēķināt funkcijas robežu. - Savas zināšanas un spējas studenti parāda kontroldarbā un eksāmenā.
Spēj atrast funkcijas atvasinājumu, pielietot to funkcijas ekstrēmu, monotonitātes intervālu, pārliekuma punktu, ieliekuma un izliekuma intervālu noteikšanai. Spēj analizēt ražošanas funkcijas, noteikt pieprasījuma elastību, atrisināt optimizācijas uzdevumus. - Par minētajām tēmām studentiem paredzēti kontroldarbs un mājasdarbs, kā arī daži uzdevumi eksāmenā.
Spēj noteikt doto funkciju parciālos atvasinājumus, aprēķināt pirmās un otrās kārtas diferenciāļus, noteikt funkcijas ekstrēmus un nosacītos ekstrēmus. Spēj analizēt ražošanas funkcijas, noteikt parciālo elastību, atrisināt optimizācijas uzdevumus. - Pārbaudei paredzēts kontroldarbs, mājasdarbs un uzdevumi eksāmenā.
Spēj integrēt vienkāršākās funkcijas, ar noteiktā integrāļa palīdzību aprēķināt plaknes figūras laukumu. - Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas pēc viņu kontroldarba, mājas darba un eksāmena darba rezultātiem
Spēj rēķināt varbūtības pēc klasiskās definīcijas un veikt darbības ar varbūtībām. - Studentu zināšanas tiek novērtētas pēc kontroldarba un eksāmena rezultātiem.
Spēj konstruēt diskrēta gadījuma lieluma varbūtību sadalījumu, izmantot binomiālo sadalījumu un Puasona sadalījumu ekonomisko problēmu risināšanai. - Studentu zināšanu pārbaudei paredzēti kontroldarbs un daži uzdevumi eksāmenā.
Spēj veikt darbības ar varbūtību blīvuma funkciju un sadalījuma funkciju. Spēj atrisināt uzdevumus, kas saistīti ar normālo sadalījumu, izmantot Laplasa funkciju tabulu. - Studentu zināšanu pārbaudei paredzēti kontroldarbs un daži uzdevumi eksāmenā.
Spēj veikt datu apstrādi ar aprakstošās statistikas metodēm, konstruēt ticamības intervālus, pārbaudīt statistiskās hipotēzes attiecībā pret vidējo vērtību. - Paredzēts individuālais mājas darbs.
Priekšzināšanas Labas matemātikas zināšanas pilna vidusskolas kursa apjomā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
225.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICU0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Pola Kalnciema 6-409 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-411 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
2 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-411 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. M.Buiķis Kalnciema 6-223 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. M.Buiķis Kalnciema 6-303 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. M.Buiķis Kalnciema 6-223 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. M.Buiķis Kalnciema 6-303 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
2 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-411 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
2 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-411 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 2 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Pola Kalnciema 6-409 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Pola Kalnciema 6-409 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Pola Kalnciema 6-409 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. N.Budkina Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. N.Budkina Kalnciema 6-223 0 12:15 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. N.Budkina Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. N.Budkina Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. N.Budkina Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RICL0 1. kurss, 11 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Pola Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Pola Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
2 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Pola Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
2 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Pola Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
RICN0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lekt. A.Pola Kalnciema 6-215 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
CIKU0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2 Lekc. V.Buža RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 10.15 - 11.50
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-311 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-311 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-311 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-311 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. A.Pola Kalnciema 6-419 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Pola Kalnciema 6-411 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Pola Kalnciema 6-419 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Pola Kalnciema 6-411 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Pola Kalnciema 6-419 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Pola Kalnciema 6-411 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]