DMS721 Matemātika

Kods DMS721
Nosaukums Matemātika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Matemātika un statistika
Struktūrvienība Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra
Mācībspēks Nataļja Budkina, Māris Buiķis, Aija Pola, Andrejs Matvejevs, Evija Liepa, Normunds Gūtmanis, Aleksandrs Matvejevs
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Kursā tiek apgūti šādi temati:.
Matricas un determinanti. Lineāru vienādojumu sistēmas. Vektori. Vektoru skalārais reizinājums. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini. Vairāku argumentu funkciju parciālie atvasinājumi. Ekstrēmu atrašana un to lietošana ekonomikā. Varbūtību teorijas elementi: notikumu algebra, diskrētie un nepārtrauktie gadījuma lielumi. Normālais, eksponenciālais un Puasona sadalījums. Matemātiskās statistikas elementi. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt pamatzināšanas matemātikā, kas ir nepieciešamas RTU IEVF specialitātes priekšmetu sekmīgai apgūšanai. Attīstīt studentu loģisko domāšanu un jēdzienu pielietošanas iemaņas sasaistē ar specialitātes mācību priekšmetiem un to pamatobjektiem, lai veidotu studentiem prasmi analizēt turpmāk veicamo sarežģītāko uzdevumu risinājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj aprēķināt determinantus, veikt darbības ar matricām, atrisināt lineāru vienādojumu sistēmas. Ar matricu palīdzību spēj risināt resursu plānošanas uzdevumus. - Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas pēc viņu mājasdarba un eksāmena darba rezultātiem.
Spēj uzzīmēt pamatelementāro funkciju grafikus, noteikt elementāro funkciju definīcijas apgabalu. Spēj operēt ar ekonomikas uzdevumos izmantojamām funkcijām, spēj atpazīt starp tām elementārās funkcijas. Spēj aprēķināt funkcijas robežu, spēj izmantot 2. ievērojamo robežu saliktajiem procentiem. - Savas zināšanas un spējas studenti parāda kontroldarbā un eksāmenā.
Spēj atrast funkcijas atvasinājumu, pielietot to funkcijas ekstrēmu, monotonitātes intervālu, ieliekuma un izliekuma intervālu noteikšanai. Spēj analizēt ražošanas funkcijas, noteikt pieprasījuma elastību, atrisināt optimizācijas uzdevumus ar ekonomisku saturu un par vadības lēmumu pieņemšanu. - Par minētajām tēmām studentiem paredzēti kontroldarbs un mājasdarbs, kā arī daži uzdevumi eksāmenā.
Spēj noteikt doto funkciju parciālos atvasinājumus, noteikt funkcijas ekstrēmus un nosacītos ekstrēmus. Spēj analizēt ražošanas funkcijas, noteikt parciālo elastību, atrisināt optimizācijas uzdevumus ar ekonomikai raksturīgu saturu un par vadības lēmumu pieņemšanu.. - Pārbaudei paredzēts kontroldarbs, mājasdarbs un uzdevumi eksāmenā.
Spēj integrēt vienkāršākās funkcijas, pielietot noteikto integrāli ekonomisko rādītāju aprēķināšanai (t.sk. produkcijas apjoma, resursu patēriņa noteikšanai, ražošanas izmaksu, realizācijas ieņēmumu un peļņas pieauguma noteikšanai). - Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas pēc viņu kontroldarba, mājas darba un eksāmena darba rezultātiem
Spēj rēķināt varbūtības pēc klasiskās definīcijas un veikt darbības ar varbūtībām. Spēj pielietot vajadzīgās formulas un izdarīt pamatotus secinājumus uzdevumos ar ekonomikai atbilstošu saturu, piemēros par resursu un uzņēmumu vadību. - Studentu zināšanas tiek novērtētas pēc kontroldarba un eksāmena rezultātiem.
Spēj konstruēt diskrēta gadījuma lieluma varbūtību sadalījumu, izmantot binomiālo sadalījumu un Puasona sadalījumu ekonomisko problēmu risināšanai, vadības lēmumu pieņemšanas pamatojumam atbilstošos piemēros. - Studentu zināšanu pārbaudei paredzēti kontroldarbs un daži uzdevumi eksāmenā.
Spēj veikt darbības ar varbūtību blīvuma funkciju un sadalījuma funkciju. Spēj atrisināt uzdevumus, ar ekonomikai raksturīgu saturu un kas ir saistīti ar normālo sadalījumu.Spēj izmantot Laplasa funkciju tabulu. - Studentu zināšanu pārbaudei paredzēti kontroldarbs un daži uzdevumi eksāmenā.
Spēj veikt datu apstrādi, konstruēt ticamības intervālus, pārbaudīt statistiskās hipotēzes attiecībā pret vidējo vērtību. Spēj pielietot statistikas jēdzienus un aplūkotās statistiskās metodes problēmu ar ekonomiskiem rādītājiem risināšanai. - Paredzēts individuālais mājas darbs.
Priekšzināšanas Labas matemātikas zināšanas pilna vidusskolas kursa apjomā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
2 Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-409 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
2 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 1+2 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Pola Kalnciema 6-308 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents N.Gūtmanis Kalnciema 6-223 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents N.Gūtmanis Kalnciema 6-301 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Docents N.Gūtmanis Kalnciema 6-223 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents N.Gūtmanis Kalnciema 6-301 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBEN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
RIBUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Budkina Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
RICUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
RICR0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
RIBU0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Pola Kalnciema 6-308 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Pola Kalnciema 6-308 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc. Docents E.Liepa Kalnciema 6-419 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
2 Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-409 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICN0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Pola Kalnciema 6-215 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Pola Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Pola Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Pola Kalnciema 6-308 0 11:00 - 14:00
2 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Pola Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 2. kurss, 1+2 grupa
2 Lekc. Docents N.Gūtmanis Kalnciema 6-303 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
2 Pr.d. Docents N.Gūtmanis Kalnciema 6-303 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors A.Pola Kalnciema 6-419 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lektors A.Pola Kalnciema 6-508 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Lektors A.Pola Kalnciema 6-419 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Pola Kalnciema 6-508 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors A.Pola Kalnciema 6-419 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Pola Kalnciema 6-409 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11+12 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-419 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-410 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. E.Liepa Kalnciema 6-419 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-410 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-509 2 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-509 2 18.15 - 21.00 * * * *
RICUN 2. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-523 0 15:40 - 17:30
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-523 0 15:40 - 17:30
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-523 0 15:40 - 17:30
RIBUN 2. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-523 0 15:40 - 17:30
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-523 0 15:40 - 17:30
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-523 0 15:40 - 17:30
RICR0 2. kurss, 3 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-523 0 15:40 - 17:30
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-523 0 15:40 - 17:30
2 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-523 0 15:40 - 17:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]