IMP728 Ievads Eiropas Savienības tiesībās

Kods IMP728
Nosaukums Ievads Eiropas Savienības tiesībās
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aldis Čevers
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss dod priekšstatu par sekojošiem tematiem:.
Eiropas integrācijas vēsture un attīstība. ES tiesību būtība un specifika. ES tiesību avotu sistēma, tiesību pamatprincipi, primārie un sekundārie tiesību akti, judikatūra. ES institucionālā sistēma, iestāžu kompetence, attiecības ar dalībvalstīm. Integrācijas politikas ES. Brīvā preču, personu un pakalpojumu aprite..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast ES integrācijas procesu un Eiropas Savienības tiesību būtību, specifiku, mērķus, uzdevumus un realizēšanas pamatprincipus. Orientēties ES tiesību avotu sistēmā, mācēt tos piemērot. Novērtēt ES institūciju un dalībvalstu kompetenci un lomu integrācijas procesos. Orientēties integrācijas politikās, izprast brīvas preču, personu un pakalpojumu aprites būtību un sniegtās iespējas. Novērtēt dažādu tiesību avotu lomu ES telpā, izprast ES un nacionālo tiesību avotu mijiedarbības principus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprast integrācijas procesu iemeslus, būtību, mērķus, uzdevumus un lomu sabiedrības procesos. - Diskusijas, situāciju analīze.
Izprast ES tiesību būtību un specifiku. - Diskusijas, situāciju analīze.
Izprast ES tiesību principus un to realizēšanu dažādās integrācijas jomās. - Uzdevumu risināšana.
Pārzināt ES tiesību avotu sistēmu. - Situāciju analīze, kontroldarbs.
Orientēties ES institucionālajā sistēmā. - Situāciju analīze, kontroldarbs.
Izprast ES tiesību aizsardzības mehānismus. - Diskusija, situāciju analīze.
Pārzināt brīvās preču aprites mehānismus. - Situāciju analīze, kontroldarbs.
Izprast brīvas personu un pakalpojumu aprites kārtību. - Situāciju analīze, kontroldarbs.
Orientēties ES konkurences politikā. - Diskusija, situāciju analīze.
Mācēt analizēt mūsdienu ES integrācijas procesus, to aktualitātes un problemātiku, ietekmi uz dažādām dzīves sfērām. - Situāciju analīze, eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšzināšanas tiesību zinībās, ekonomikā un starptautiskajos sakaros.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-303 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 3. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]