IMP727 Nodokļu administrēšanas pamati

Kods IMP727
Nosaukums Nodokļu administrēšanas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Justīna Hudenko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmetā tiks apgūti Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas pamati. Priekšmeta ietvaros studenti mācīsies, kāda ir nodokļu būtība, klasifikācija, kādi nodokļi pastāv Latvijā, kāds ir ES galvenās prasības, kā arī veiks vienkāršotus nodokļu aprēķinus. Priekšmetā studenti mācīsies nodokļu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildība. Tāpat priekšmets ietver vispārīgus jautājumus par nodokļu administrēšanu, proti, Valsts ieņēmumu dienesta darbības un nodokļu administrēšanas pamatus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: dot nepieciešamās zināšanas par nodokļu būtību. Uzdevumi: sniegt zināšanas kas ļauj pārzināt nodokļu funkcionēšanas principus, nodokļu veidus, izprast nodokļu sistēmas būtību un ietekmi uz valsts ekonomiku, nodokļu maksāšanu, nodokļu administrēšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students iegūst teorētiskas pamata zināšanas par nodokļu būtību, klasifikāciju, galvenajām funkcijām, ieņēmumu sadalījumu, valsts budžetu - 1) apmeklējums (15%) 2) Praktiskie darbi, Kontroldarbi (35%) 3) Individuālais darbs, grupas darbs (25%) 4) Eksāmens (25%)
Students spēj analizēt nodokļu ietekmi uz IKP un ekonomiku, prot analizēt nodokļu ieņēmumu izmaiņu likumsakarības, māk novērtēt nodokļu slogu, spēj novērtēt nodokļu sociāli ekonomisko ietekmi - 1) apmeklējums (15%) 2) Praktiskie darbi, Kontroldarbi (35%) 3) Individuālais darbs, grupas darbs (25%) 4) Eksāmens (25%)
Students orientējas Latvijas nodokļu sistēmas pamatos, pārzina, kur meklēt nodokļu regulējumu, izpēta kādu aktuālu problēmu - 1) apmeklējums (15%) 2) Praktiskie darbi, Kontroldarbi (35%) 3) Individuālais darbs, grupas darbs (25%) 4) Eksāmens (25%)
Students izprot nodokļu sistēmas tiesisko pamatu valstī un saistību ar ES nodokļu tiesībām - 1) apmeklējums (15%) 2) Praktiskie darbi, Kontroldarbi (35%) 3) Individuālais darbs, grupas darbs (25%) 4) Eksāmens (25%)
Students iegūst pamata zināšanas par Latvijas nodokļu administrēšanu, Valsts ieņēmumu dienesta darbu - 1) apmeklējums (15%) 2) Praktiskie darbi, Kontroldarbi (35%) 3) Individuālais darbs, grupas darbs (25%) 4) Eksāmens (25%)
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ekonomikas, valsts budžeta un nodokļu jautājumos

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-309 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]