IĀS716 Multimodālie kravu pārvadājumi

Kods IĀS716
Nosaukums Multimodālie kravu pārvadājumi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursa uzmanība ir pievērsta šādiem tematiem:.
Multimodālo kravas pārvadājumu nozīme pasaules ekonomikā un organizēšanas īpatnības, multimodālo pārvadājumu pieprasījums un piedāvājums, reģionālās un globālās tendences. Multimodālo kravas pārvadājumu attīstības iespējas pasaulē. Multimodālo pārvadājumu konkurētspēja. Multimodālo kravas pārvadājumu infrastruktūra. Attiecības starp atsevišķiem multimodālo pārvadājumu dalībniekiem. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: dot priekšstatu par multimodālajiem kravas pārvadājumiem un to vadīšanu. Mācību priekšmeta uzdevumi: Izprast multimodālo pārvadājumu nozīmīgumu pasaules ekonomiskā. Sniegt informāciju par dažādām multimodālo kravas pārvadājumu kombinācijām un pārvadājumu organizēšanas problēmām, kā arī par ostas sadarbības iespējām ar pārējiem elementiem multimodālās kravu pārvadājumu sistēmas ietvaros.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt multimodālo kravas pārvadājumu kvantitatīvos rādītājus - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj analizēt multimodālo kravas pārvadājumu kvalitatīvos rādītājus - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students pārzina multimodālās kravu pārvietošanas pakalpojumu nozīmi mūsdienas uzņēmējdarbībā - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students prot analizēt multimodālo kravu pārvietošanas pakalpojumu pieprasījumu un piedāvājumu - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās
Students spēj izvērtēt ostas sadarbības iespējas ar pārējiem loģistikas ķēdes elementiem multimodālās kravu pārvadājumu sistēmas ietvaros - Kontroldarbi nodarbībās
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot - Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas studiju priekšmetos: mikroekonomika; makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, matemātika, pārvadājumu organizēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]