IVZ771 Darba vide un ergonomika

Kods IVZ771
Nosaukums Darba vide un ergonomika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane, Jānis Ieviņš, Jānis Bartušauskis, Vladimirs Šatrevičs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets aptver ar darba vidi, darba aizsardzību un ergonomiku saistītos jautājumus. Priekšmets veltīts LR likumdošanas par darba aizsardzību izpratnes nodrošināšanai dažādos vadības līmeņos, darba vides, tehnikas un tehnoloģiju izmantošanas organizācijā un ergonomikas jautājumu padziļinātas izpratnes nodrošināšanai. Priekšmetā tiek sniegts ergonomikas raksturojums, uzdevumi, darbības virzieni. Tiek izskatīti sistēmas „cilvēks-mašīna-vide” optimizācijas iespējas. Racionāla cilvēka darba organizācija sistēmā „cilvēks-mašīna-vide” tiek analizēta studiju laikā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir palīdzēt studentiem izprast ar cilvēka darba optimizāciju saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus, kas sekmētu cilvēku darbaspēju uzturēšanu un attīstīšanu. Pēc priekšmeta apgūšanas studējošiem būs zināšanas darba drošības un veselības aizsardzības darba vietās jautājumos, izpratne par darba aizsardzības sistēmas pārvaldības principiem, prasme identificēt darba vidē sastopamos darba vides un ergonomiskos riskus un pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem šo risku samazināšanai vai novēršanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par darba drošību regulējošiem normatīvajiem aktiem LR - Pārbaudes darbi auditorijā
Prasme aprakstīt uzņēmuma mikroklimatu, apgaismojumu, cilvēka profesionālo darbību ietekmējošos faktorus darba vidē. - Individuāls darbs par pētījuma objektu izvēloties noteiktu uzņēmumu vai organizāciju.
Izpratne par sistēmas cilvēks-mašīna-vide optimizācijas iespējām. - Grupas darbs auditorijā, prezentācija. Pārbaudes darbs.
Prasme noteikt ergonomiskās prasības biroja telpām un darba aprīkojumam - Grupas darbs auditorijā, prezentācija. Pārbaudes darbs
Izpratne par darba vides riskiem, to klasifikāciju un preventīvajiem pasākumiem, spēja realizēt Darba aizsardzības likumā darba devējam noteiktās prasmes un pienākumus. - Eksāmens
Prasme plānot racionālu darinieka darba un atpūtas režīmu - Eksāmens
Priekšzināšanas Atbilstoši studiju plāniem

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents V.Šatrevičs, Lektors J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Docents V.Šatrevičs, Lektors J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. Docents V.Šatrevičs, Lektors J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents V.Šatrevičs, Lektors J.Bartušauskis Kalnciema 6-419 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. J.Bartušauskis Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. J.Bartušauskis Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. V.Šatrevičs Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. V.Šatrevičs Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
RICN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors J.Bartušauskis, Docents V.Šatrevičs Kalnciema 6-508 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGUP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * *
1 Lab.d. Lektors J.Bartušauskis Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * *
RIGUA 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * *
1 Lab.d. Lektors J.Bartušauskis Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * *
RICNV 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors J.Bartušauskis, Docents V.Šatrevičs Kalnciema 6-508 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]