IĀS712 Starptautiskā biznesa plānošana (studiju projekts)

Kods IĀS712
Nosaukums Starptautiskā biznesa plānošana (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Romāns Grišajevs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskā biznesa plānošana(studiju projekts) ir mācību priekšmets, kura mērķis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas iepriekš iegūtajos mācību priekšmetos starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas jomā, risinot praktiskās problēmas. Priekšmets paredz studentu patstāvīgo darbu pie studiju projekta izstrādes grupās no 2 - 4 cilvēkiem, definējot starptautiskajā vidē pastāvošās problēmas un piedāvājot šo problēmu efektīvus risinājumus.
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: iemācīties pielietot teorētiskās zināšanas par starptautiskā biznesa plānošanu praksē. Uzdevumi: spēt identificēt un definēt uzņēmuma, organizācijas vai iestādes darbībā pastāvošās problēmas starptautisko sakaru jomā, analizēt esošo situāciju, kā arī izstrādāt argumentētus risinājumus identificētajām problēmām; spēt strādāt komandā, sadalot pienākumus un ievērojot noteikto laika grafiku; spēt veiksmīgi aizstāvēt izstrādāto studiju projektu
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt situāciju, savākt nepieciešamo informāciju (anketēšana, intervēšana, uzņēmuma apmeklēšana, darbs ar literatūru u.c.), analizēt problēmas. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Spēj izstrādāt identificēto problēmu iespējamos risinājumus, izklāstīt savas domas, atbilstoši studiju projektu nolikumā definētajām prasībām, strādāt komandās. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Spēj lietot pieejamo informāciju par uzņēmumu, iestāžu, organizāciju starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu un vadīšanu. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem, dažādu praktisku situāciju iespējamajiem risinājumiem, tos izskaidrot un pamatot. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējos studiju kursos starptautiskā biznesa plānošanā, starptautisko sakaru organizēšanas un vadīšanas, ekonomikas, uzņēmējdarbības, statistikas un tirgzinības jomās

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-411 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-411 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Aizst. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]