IĀS711 Starptautiskā biznesa plānošana

Kods IĀS711
Nosaukums Starptautiskā biznesa plānošana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Romāns Grišajevs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu par starptautiskā biznesa plānošanu, ieskaitot izmaksu analīzi, investīciju piesaisti, budžeta veidošanu. Pamatojoties uz kursā apgūtajām zināšanām, tiek izstrādāts biznesa plāns..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt studentiem zināšanas par uzņēmējdarbības organizēšanu uzņēmumā, kurš darbojas starptautiskajā tirgū un/vai veic loģistikas pakalpojumus. Starptautiskā biznesa plānošanas mācību kurss dod priekšstatu par starptautisku uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu. Parāda, kā ekonomiskās likumsakarības pielietojamas uzņēmuma iekšējās darbības veikšanā un izmantojamas uzņēmuma ārējo ekonomisko attiecību veidošanā. Kurss palīdz studentiem izprast ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Prast izmantot ekonomisko teoriju, lai iegūtās zināšanas varētu praktiski izmantot starptautiskā biznesa plānošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studenti prot saskatīt, plānot un analizēt starptautiskā biznesa iespējas, loģistikas lomu tajā, veikt situāciju analīzi. - Uzdevumu risināšana. Situācijas analīze
Pārzina un prot izmantot metodes kapitāla noteikšanai; investīciju ienesīguma novērtēšanai; alternatīvo variantu izvērtēšanai; risku noteikšanai un vadīšanai. - Uzdevumu risināšana.
Prot aprēķināt preces/pakalpojuma pašizmaksu un cenu. - Uzdevumu risināšana.
Pārzina izmaksu sastāvu, struktūru, veidošanos, to nozīmi uzņēmējdarbībā un prot šīs zināšanas izmantot uzņēmējdarbības optimālā varianta izvēlē ierobežotu resursu apstākļos. - Uzdevumu risināšana. Eksāmens
Priekšzināšanas Ekonomikas teorija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-311 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 4. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-321 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-321 0 12:30 - 15:30
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-523 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-523 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-523 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-523 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]