IĀS710 Bakalaura darbs

Kods IĀS710
Nosaukums Bakalaura darbs
Statuss Gala pārbaudījums
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Remigijs Počs, Ainārs Ābele, Jānis Kuškins, Alla Starčenko, Valērijs Skribans, Dmitrijs Solovjovs, Pēteris Romāns
Kredītpunkti 12.0 (18.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Bakalaura darbs ir rakstveidā noformēts patstāvīgs, analītiski ekonomisks pētījums ar zinātniskā darba elementiem, kura slēdzieni bāzēti uz studiju prakses laikā gūto pieredzi un formulētu problēmu, studiju programmas ietvaros iegūtajām teorētiskajām zināšanām un literatūras apskatu. Bakalaura darbā tā autors veic praktiskas problēmas pētījumu, izdara secinājumus un prognozē problēmas iespējamo attīstību un izstrādā tālākas pilnveidošanas perspektīvas. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Bakalaura darba mērķis ir apliecināt prasmi konstatēt, formulēt, un risināt problēmas uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas kontekstā. Mērķa sasniegšanai vērstie uzdevumi ir: • studentam izstrādāt pamatotu projektu no ekonomiskā un/vai vadības viedokļa; • nostiprināt prasmi analizēt aktuālas ekonomiskas problēmas, kā arī veikt ekonomiska satura pētījumus un aprēķinus; • paaugstināt studenta teorētisko sagatavotību ekonomikas zinātņu pamatnozarēs un praktisko iemaņu līmeni; • attīstīt un pilnveidot studenta patstāvīgā darba iemaņas un spējas publiski aizstāvēt darba rezultātus; • apliecināt studenta spējas, kā arī teorētisko un praktisko sagatavotību darba tirgum un tālāk
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj apliecināt bakalaura profesionālo studiju programmas studiju gaitā apgūto zināšanu un prasmju izmantošanas mērķtiecīgumu teorētisko problēmu definēšanā un risināšanā praktiskā uzdevuma kontekstā. - Bakalaura darbā pamatoti prezentēta izraudzītā darba tēma un tās izvēles kritēriji.
Prot atlasīt nepieciešamo informāciju un datus, kā arī mērķtiecīgi tos izmantot radošajā darbā. - Bakalaura darbā argumentēta nepieciešamo informācijas avotu un datu izvēle un prezentēts literatūras saraksts.
Spēj uztvert, izprast un izstrādāt projektu starptautisko ekonomisko sakaru, uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas jomā atbilstoši darba zinātniskā vadītāja norādījumiem. - Bakalaura darbā demonstrēta spēja novērtēt un aizstāvēt starptautisko ekonomisko sakaru, uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas procesus un to attīstības tendences. Saņemts darba vadītāja un recenzenta pozitīvs vērtējums.
Prot korekti izklāstīt un aizstāvēt bakalaura darba teorētiskos un praktiskos aspektus. - Bakalaura darbā demonstrēta spēja publiski prezentēt un argumentēt izstrādātā darba rezultātus.
Prot sniegt pamatotas atbildes par nozares un jomas darbību un studentam individuāli uzdoto tematu. - Valsts pārbaudījuma komisijas pozitīvs lēmums/vērtējums par atbilstību bakalaura profesionālajam grādam un kvalifikācijas prasībām.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
480.00 492.00 396.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]