IĀS709 Ievads studiju nozarē

Kods IĀS709
Nosaukums Ievads studiju nozarē
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Remigijs Počs
Kredītpunkti 1.0 (1.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets paredzēts, uzsākot studijas bakalaura profesionālo studiju programmā "Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana" un bakalaura profesionālo studiju programmā "Uzņēmējdarbības loģistika". Studenti tiek padziļināti iepazīstināti ar studiju programmu, studiju, darba un tālākās izglītības iespējām. Studenti tiek iepazīstināti ar studiju procesa organizāciju, studiju procesu regulējošiem normatīvajiem dokumentiem. Studenti gūst priekšstatu par literatūras un citu informācijas avotu iegūšanu un lietošanu studiju procesā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Ievads specialitātē ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par nozares speciālista vietu tautsaimniecībā, izvēlēto specialitāti, augstskolu, mācīšanas metodēm, informācijas avotu lietošanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast mācību procesa organizāciju. Spēj saprast un izvēlēties piemērotākās mācīšanās metodes. - Diskusijas
Spēj pielietot e- resursus studiju procesā, prot izmantot bibliotēkas resursus. - Praktisks darbs
Apgūtas prezentācijas prasmes. - Prezentācija
Orientējas specialitātes galvenajās mūsdienu problēmās un aktuālos jautājumos. Priekšstats par darba virzieniem izvēlētajā specialitātē. - Ieskaite
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
40.00 41.00 33.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-419 5 10.15 - 11.50 * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-419 5 12.30 - 14.05 * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-419 5 10.15 - 11.50 * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-419 5 12.30 - 14.05 * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
1 I Asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]