IUF718 Revīzija un audits

Kods IUF718
Nosaukums Revīzija un audits
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Mācībspēks Nataļja Lāce, Nadežda Semjonova
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta ietvaros studenti apgūst zināšanas par revīzijas un audita būtību, revīzijas un audita stratēģiju un plānošanu, kā arī par finanšu pārskatu, naudas, pamatlīdzekļu, debitoru parādu, krājumu, produkcijas pašizmaksas un saistību auditu. Priekšmets sniedz priekšstatu par audita veidiem un ar to saistītiem riskiem, kā arī par audita risku efektīvu vadību. Studenti tiek iepazīstināti ar profesionālo revidentu ētikas kodeksu un ar zvērināta revidenta ziņojumu standartiem. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķi un uzdevumi: 1. Izprast uzņēmuma iekšējā un ārējā audita nepieciešamību un nozīmi. 2. Pārzināt iekšējās un ārējās kontroles veidus un formas. 3. Zināt audita organizēšanas noteikumus un informācijas sagatavošanas procedūru. 4. Zināt uzņēmuma vadības pienākumus un funkcijas audita laikā un pēc tā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Var paskaidrot iekšējā un ārējā audita nozīmi. - Tests ar teorētiskajiem un praktiskajiem uzdevumiem.
Prot saskatīt un novērtēt iekšējās kontroles sistēmu. - Praktiskais darbs.
Spēj izprast ārējā audita procedūras. - Studenti sastāda audita programmas.
Spēj veikt uzņēmuma likviditātes, maksātspējas, finansiālās stabilitātes, kapitāla izmantošanas analīzi. - Kontroldarbs par tēmu uzdevumiem.
Spēj veikt inventarizāciju. - Praktiskais darbs.
Spēj kvalificēt revidenta ziņojumu. - Situāciju aprakstu novērtējums. Tests ar teorētiskajiem un praktiskajiem uzdevumiem. Gala pārbaudījums eksāmens.
Priekšzināšanas Datormācībā; Matemātikā; Lietišķajā korespondencē; Ekonomikā; Finansēs; Tiesību zinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 4. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Profesors N.Lāce Kalnciema 6-301 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors N.Lāce Kalnciema 6-301 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors N.Lāce Kalnciema 6-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICM0 3. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) N.Semjonova Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) N.Semjonova Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) N.Semjonova Kalnciema 6-311 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) N.Semjonova Kalnciema 6-311 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) N.Semjonova Kalnciema 6-311 0 12:30 - 17:00
RICU0 4. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Profesors N.Lāce Kalnciema 6-301 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Profesors N.Lāce Kalnciema 6-301 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors N.Lāce Kalnciema 6-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]