IMP726 Bakalaura darbs

Kods IMP726
Nosaukums Bakalaura darbs
Statuss Gala pārbaudījums
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Aldis Čevers
Kredītpunkti 12.0 (18.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Bakalaura darba izstrāde ir profesionālo studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” obligāta sastāvdaļa līdz ar šīs programmas laikā sekmīgi nokārtotiem studiju kursiem. Darba izstrādāšana ir noslēdzošais posms otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības sistēmas piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa iegūšanai. Bakalaura darbs atspoguļo kvalificētu, zinātnisku, publiski aizstāvamu pētījumu par aktuālu studiju virzienā „Muitas un nodokļu administrēšana” izvēlētu tematu. Darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir atbildīgs un noslēdzošs posms studiju programmā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Bakalaura darba izstrādes mērķi ir: 1.Demonstrēt teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu: teorētisko jēdzienu un metodoloģijas pārzināšanu un studenta izvēlētās jomas izpētes prasmi. 2.Demonstrēt studenta prasmi noteikt un risināt muitas un nodokļu administrēšanas problēmas; 3.Demonstrēt sistemātisku teorētisku pieeju bakalaura darba izstrādē; 4.Parādīt prasmi lietot šim nolūkam pieejamās informācijas tehnoloģijas un teorētiskās zināšanas attiecīgajos studiju priekšmetos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties un pārzināt infomācijas avotus, apkopot attiecīgās speciālās literatūras atziņas un ekonomisko informāciju atbilstoši temai; - Aizstāvēšanas laikā
Spēj analizēt pieejamo informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus; - Aizstāvēšanas laikā
Spēj individuāli veikt konkrētas, aktuālas problēmas muitas un nodokļu administrēšanas jomai atbilstošu pētījumu; - Bakalaura darba aizstāvēšanas laikā
Spēj sniegt pētījuma gaitas un rezultātu precīzu, skaidru un loģisko izklāstu, prezentēt no pētījuma rezultātiem izrietošus secinājumus un priekšlikumus; - Bakalaura darba aizstāvēšanas laikā
Spēj izmantot problēmas risināšanai vadīšanas, ekonomiskās u.c. metodes un informācijas tehnoloģijas, kā arī ārvalstu pieredzi. - Bakalaura darba aizstāvēšanas laikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
564.00 516.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 4. kurss, 1+3+4+2 grupa
1 Aizst. A.Krastiņš, A.Gulbis Nenoteikta- 0 10.00 - 13.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]