ITA704 Ekonomika

Kods ITA704
Nosaukums Ekonomika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Mācībspēks Maija Šenfelde, Uldis Kamols, Ilze Judrupa, Aleksandra Mihņenoka, Kristīne Gorbunova, Aleksandrs Fedotovs, Juris Saulītis, Indra Ruperte
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Šis kurss sniedz informāciju par ekonomikas likumsakarībām. Tiek apskatīti svarīgākie ekonomikas jēdzieni, rādītāji, un ekonomiskās mijiedarbības un likumsakarības, kas sniedz studentiem ieskatu ekonomikas teorijās un to pielietošanā. Studenti izzinās mūsdienu ekonomikas funkcionēšanu. Kurss sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir vērsta uz mikroekonomikas izzināšanu, otrā daļa skata makroekonomikas jautājumus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt padziļinātas zināšanas ekonomikas teorijas jautājumos. Uzdevumi: prast pieņemt ar uzņēmējdarbību saistītos lēmumus, balstoties uz pieprasījuma un piedāvājuma teoriju, patērētāja izvēles teoriju, ražošanas un izmaksu teoriju, ņemot vērā arī valsts tautsaimniecības īpatnības. Prast pielietot ekonomikas teorijas atziņas ekonomisko procesu analīzē un mācēt novērtēt pieņemamo lēmumu sekas. Izprast makroekonomikas likumsakarības, kā pamatu valsts ekonomiskās politikas veidošanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj definēt galvenās ekonomikas koncepcijas un izskaidrot modeļus un metodes, kas tiek izmantotas ekonomikas analīzē. - Patstāvīgais darbs, testi, diskusijas auditorijā, grupu darbs, eksāmens
Spēj pielietot ekonomiskos modeļus ekonomikas analīzē problēmu risinājumos. - Patstāvīgais darbs, testi, diskusijas auditorijā, grupu darbs, eksāmens
Spēj izprast makroekonomiskās likumsakarības, kā pamatu valsts ekonomiskās politikas veidošanā. - Patstāvīgais darbs, testi, diskusijas auditorijā, grupu darbs, eksāmens
Spēj novērtēt pieņemamo lēmumu sociālekonomiskās sekas. - Patstāvīgais darbs, testi, diskusijas auditorijā, grupu darbs, eksāmens
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē. Mācību priekšmets ir bāze visiem ar ekonomiku, finansēm un uzņēmējdarbību saistītiem priekšmetiem.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors A.Mihņenoka Kalnciema 6-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Lektors A.Mihņenoka Kalnciema 6-301 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Lektors A.Mihņenoka Kalnciema 6-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Lektors A.Mihņenoka Kalnciema 6-303 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) K.Gorbunova Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) K.Gorbunova Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) K.Gorbunova Kalnciema 6-303 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) K.Gorbunova Kalnciema 6-303 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) K.Gorbunova Kalnciema 6-303 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) K.Gorbunova Kalnciema 6-303 0 12:30 - 16:30
RICN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors A.Mihņenoka Kalnciema 6-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Lektors A.Mihņenoka Kalnciema 6-215 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Lektors A.Mihņenoka Kalnciema 6-221 4 14.30 - 16.05 *
2020/2021 gada rudens semestris
RICU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-508 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-508 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-508 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RIKU0 1. kurss, 5+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
RICUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
RICL0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-523 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-511 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-511 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-523 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-511 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-511 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-509 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * * * * * *
RIKU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-509 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * * * * * *
RIBUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 0 09:00 - 12:00
RICL0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-523 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-523 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-511 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) U.Kamols Kalnciema 6-511 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]