BRC700 Ievads būvniecībā

Kods BRC700
Nosaukums Ievads būvniecībā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Kārlis Kostjukovs, Jānis Bramanis, Anastasija Afanasjeva, Raivo Kalderauskis
Kredītpunkti 1.0 (1.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets sniedz ieskatu būvniecības nozarē, tās normatīvajos dokumentos un studiju procesa organizācijā būvniecības studiju profilā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par nozares struktūru, attīstības vēsturi. Iegūt zināšanas par nozares attīstības virzieniem un aktuālajām pētniecības un zinātnes problēmām. Iegūt zināšanas par būvnormatīviem, standartiem un nozares likumdošanu. Gūt priekšstatu par “Būvniecība” studiju programmu un pētniecības iespējām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast nozares struktūru, attīstības vēsturi un orientējas aktuālajos attīstības virzienos. - Ieskaite 10% no kursa vērējuma
Spēj orientēties būvnormatīvos, standartos un pārzina nozares likumdošanu. - Ieskaite 20% no kursa vērējuma
Spēj izprast nozares attīstības virzienus, aktuālās pētniecības un zinātnes problēmas - Ieskaite 10% no kursa vērējuma
Spēj identificēt potenciālās darba vietas un karjeras iespējas specialitātē, atkarībā no izglītības un specializācijas - Ieskaite 20% no kursa vērējuma
Spēj izprast mācību procesa organizāciju un pielietot to praksē. - Ieskaite 20% no kursa vērējuma
Spēj izprast būvmateriālu pielietojumu būvniecībā - Ieskaite 20% no kursa vērējuma
Priekšzināšanas Nav vajadzīgas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
NBCB0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors R.Kalderauskis Ķīpsalas 6b-300 0 14:15 - 16:15
1 I Lektors R.Kalderauskis Āzenes 12-120 0 17.00 - 19.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]