AAV700 Vēsturisko ēku saglabāšana

Kods AAV700
Nosaukums Vēsturisko ēku saglabāšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Ilmārs Dirveiks
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets ļauj apgūt vispārēju priekšstatu par vēsturisko ēku konstrukcijām un materiāliem, kā arī iepazīt materiālu ieguves un būvtehnikas vēsturi. Kursā tiek analizētas ēku daļas un to izmaiņas arhitektūras vēstures kontekstā. Tiek aplūkotas nesošās konstrukcijas – pamati, sienas, pārsegumi un jumti, raksturojot mūra, koka un jaukta materiāla ēku īpatnības. Īpaša uzmanība tiek veltīta tektonikas nozīmei vēsturiskajās ēkās. Tiek atklāti atsevišķu ēkas konstruktīvo un arhitektonisko elementu mākslinieciskās saskaņas nosacījumi, kā arī vēsturisko stilu formālās pazīmes vēsturiskajos logos, durvīs, apkures ierīcēs, iekštelpu apdares paņēmienos un ēku zemesgabalu labiekārtojumā. Tiek raksturotas biežāk sastopamās būvtehniskās un konstruktīvās problēmas, kā arī vēsturisko ēku daļu un konstrukciju saglabāšanas un atjaunošanas metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Vēsturisko ēku konstruktīvās uzbūves un izmantoto būvmateriālu izpratnes apguve. • Arhitektam nepieciešamā izpratne par vēsturisko konstrukciju tektoniku. • Arhitektam nepieciešamās zināšanas par biežāk konstatējamiem vēsturisko ēku bojājumiem un to cēloņiem. • Izpratne par vēsturisko konstrukciju un to apdares estētiku. Prasme to izmantot atjaunošanas projektā. • Iegūt zināšanas par Latvijas vēsturisko būvmateriālu un konstrukciju attīstību no viduslaikiem līdz 20. gs. vidum. • Izprast Latvijas arhitektūras mantojuma īpašo reģionālo savdabību. • Pilnveidot analītiski pētnieciskās iemaņas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast ēkas konstrukciju un ēku daļu vēsturisko attīstību. Spēt izmantot konstrukcijas un materiālus kā datējošu elementu. - Teorētiski analītisks darbs
Spēja uzskaitīt ēkas tektoniskos elementus un tiem atbilstošus būvniecības materiālu īpašības. - Teorētiski analītisks darbs
Vispārēja izpratne par ēkas bojājumu cēloņiem un to saistību ar konstrukcijām un materiālu īpašībām. - Teorētiski analītisks darbs
Spēja profesionāli strādāt ar Latvijas arhitektūras mantojumu. - Teorētiski analītisks darbs
Spēja analizēt ar arhitektūras mantojuma saglabāšanu saistītas problēmātiskas situācijas. - Teorētiski analītisks darbs
Spēja izskaidrot un analizēt lekciju kursā apgūto vielu. - Ieskaite. Zināšanu novērtējums 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējos bakalaura studiju programmas semestros mācību priekšmetos. Priekšmeta apguve balstīta uz zināšanām arhitektūras un mākslas vēsturē un arhitektūras terminoloģijā.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. I.Dirveiks Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-305 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]