AAI002 Prakse

Kods AAI002
Nosaukums Prakse
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra
Mācībspēks Katrina Boločko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Prakses mērķis ir nostiprināt studentu zināšanas un prasmes attēlu apstrādes un datorgrafikas jomās. Tā norisinās atbilstoši individuālajam darba plānam. Plāna darba uzdevumi atbilst studiju programmā apgūstamajām zināšanu jomām, un prakse ļauj nostiprināt prasmes lietot teorētiskās zināšanas. Darba uzdevumu kopīgi saskaņo universitāte un praksi nodrošinošais uzņēmums. Praksi veido izvēlētās jomas teorētisko pamatu apgūšana, prakses norise uzņēmumā un prakses atskaites sagatavošana. Prakse norisinās visa semestra laikā atbilstoši studenta un uzņēmuma saskaņotajam darba grafikam. Prakse norisinās, ņemot vērā attēlu apstrādes un datorgrafikas nozaru labo praksi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Prakses mērķis ir praktiski nostiprināt studentu zināšanas un prasmes attēlu apstrādes un datorgrafikas jomās. Prakses uzdevumi ir izpildīt prakses uzdevumā noteikto, gūt izprati par darba organizāciju uzņēmumos, kas saistīti ar attēlu apstrādi un datorgrafiku, un nostiprināt komandas darba un komunikācijas prasmes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj praktiski izmantot universitātē apgūtās teorētiskās zināšanas un iemaņas - Prakses atskaite
Spēj iekļauties uzņēmuma darba vidē - Prakses atskaite
Spēj apgūt jaunas zināšanas un tehnoloģijas - Prakses atskaite
Priekšzināšanas Automātikas un datortehnikas studiju programmas bāzes zināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
90.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]