AAP712 Ilgtspējības principi arhitektūrā un būvniecībā

Kods AAP712
Nosaukums Ilgtspējības principi arhitektūrā un būvniecībā
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Edgars Bondars, Maija Križmane
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lekciju kursā par ilgtspējīgas būvniecības un arhitektūras pamatprincipiem tiek aplūkoti ilgtspējības jēdziena rašanās un elementi; pieredze ilgtspējīgā būvniecībā, kā arī stratēģijas dažādu ilgtspējību veicinošu elementu iestrādei projektos. Kurss dod ieskatu par ilgtspējības jēdzienu normatīvos, kā arī jaunākajām tendencēm. Lai sekmētu ilgtspējības principu izmantošanu projektos, kurss dod ieskatu BIM projektēšanas sistēmā, kā arī sniedz pamatzināšanas, kas var tikt izmantotas starptautiskā sertifikāta LEED "Green Associate" iegūšanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar ilgtspējīgas attīstības jēdziena izpratni arhitektūrā un būvniecībā, attīstīt spēju definēt un analizēt atsevišķu ilgtspējas aspektu klātbūtni ēku piemēros, kā arī izvērtēt konkrētu ēku atbilstību kopējiem ilgtspējas kritērijiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties ilgtspējīgas attīstības jēdzienos un elementos - Seminārs
Spēja orientēties ilgtspējīgu ēku projektēšanas stratēģijās - Seminārs
Spēja izprast un analizēt ilgtspējas elementu savstarpējo saistību un sinerģijas gan teorētiskā līmenī, gan konkrētos ēku piemēros - Seminārs un referāts
Spēja izprast ēku atbilstību kopējiem ilgtspējas kritērijiem - Seminārs un referāts
Priekšzināšanas Pamatzināšanas sociālajās un humanitārajās disciplīnās vispārējās izglītības līmenī

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. E.Bondars, Pētnieks S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-302 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Doc. E.Bondars, Pētnieks S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-302 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]