BBK712 Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana

Kods BBK712
Nosaukums Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Dmitrijs Serdjuks, Leonīds Pakrastiņš, Līga Gaile, Vadims Goremikins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursa ietvaros tiek izskatīti sekojošie jautājumi: ugunsdrošu konstrukciju projektēšanas būvnormatīvi; ugunsdrošas konstrukcijas no koksnes, tērauda un dzelzsbetona projektēšanas pamatprincipi un pamatmetodes; dzelzsbetona, mūra, tērauda un koksnes termiskas un mehāniska īpašības; ugunsdrošu konstrukciju un to savienojumu aprēķina pamati; stiepto, spiesto, liekto un spiesti-liekto ugunsdrošo konstruktīvo būvelementu no koksnes, tērauda un dzelzsbetona projektēšana; ugunsdrošo konstruktīvo būvelementu no koksnes, tērauda un dzelzsbetona mezglu projektēšana.
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt teorētiskas zināšanas par koka, dzelzsbetona, mūra un tērauda elementu un to savienojumu darbību būvkonstrukcijām ugunis ietekmē. Spēt pamatoti izvēlēties projektēšanas metodes ugunsdrošām konstrukcijām no koksnes, tērauda un dzelzsbetona. Spēs patstāvīgi veikt atsevišķu konstrukciju ugunsdrošo elementu un to mezglu aprēķinus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj aprēķināt ugunsdrošu koka konstrukciju elementus un savienojumus. - Praktiskais darbs, eksāmens.
Spēj aprēķināt ugunsdrošu tērauda konstrukciju elementus un savienojumus. - Praktiskais darbs, eksāmens.
Spēj aprēķināt ugunsdrošu dzelzsbetona konstrukciju elementus un savienojumus. - Praktiskais darbs, eksāmens.
Spēj aprēķināt ugunsdrošu mūra konstrukciju elementus. - Praktiskais darbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Materiālu pretestība, būvmehānika, būvkonstrukcijas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]