ĶVT708 Biomateriālu funkcionālais pielietojums medicīnā

Kods ĶVT708
Nosaukums Biomateriālu funkcionālais pielietojums medicīnā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Zilgma Irbe
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta ietvaros tiek apskatīti sekojošie jautājumi: biomateriālu attīstības vēsture; biomateriālu pielietojums medicīnā – biomateriāli kaulaudu aizvietošanai un audu inženierijai; medikamentu imobilizācija biomateriālos; biomateriālu ķīmisko un fizikālo īpašību izvērtējums medicīniskam funkcionālam pielietojumam; biomateriālu izgatavošanas tehnoloģijas dažādu medicīnisku implantu izveidei. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt sapratni par biomateriālu attīstību un pielietojumu cilvēka kustību funkcionalitātes atjaunošanai. Orientēties dažādās biomateriālu īpašību pētīšanas un izvērtēšanas metodikās. Prast izvēlēties implantu konkrētam medicīniskam risinājumam.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt pasaules vadošās tendences biomateriālu medicīniskam funkcionālam pielietojumam. - Mājas darbs, kontroldarbs, eksāmens.
Students spēj orientēties dažādās biomateriālu īpašību funkcionalizācijas metodikās un spēj tās izvērtēt. - Mājas darbs, kontroldarbs, eksāmens.
Students spēj analizēt un izvēlēties biomateriālu konkrētam medicīniskam pielietojumam. - Prezentācija par biomateriālu analīzi un izvēli, eksāmens.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas specifiskas zināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
90.00 94.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKBL0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. R.Seržāne Nenoteikta- 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]