AAP709 Arhitektūras un vides projektēšana

Kods AAP709
Nosaukums Arhitektūras un vides projektēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Sandra Levāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Publiskās āra telpas saturs un pamatelementi. Bezapjoma arhitektūras objekti un pilsētvides labiekārtojums. Neliela funkcionāla vides objekta – pilsētas transporta pieturas ar palīgelementiem - projekts. Projektēšanas metodika, telpiska objekta konceptuālā vienotība un tā dažādo aspektu – funkcionālo, sociālo, vietas kontekstu, materiāli konstruktīvo un mākslinieciski stilistisko – kopsakarības. Telpisku objektu arhitektoniski grafiskās attēlošanas pamatprincipi un maketēšanas paņēmieni..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
1. Iegūt zināšanas un izpratni par: - publiskās telpas saturu un tās pamatelementiem; - nelielu vides labiekārtojuma objektu funkcionālajiem, sociālajiem, tektoniskajiem un mākslinieciski konceptuālajiem aspektiem, kā arī objekta un vietas vienotības būtisko nozīmi; - arhitektūras un vides kompozīcijas pamatjēdzieniem, principiem un formveides paņēmieniem. 2. Apgūt projektēšanas pamatprasmes - iemācīties strādāt ar visu projektēšanas aspektu lauku, t.i., koordinēt visas telpveides sastāvdaļas un to kopsakarības vienlaikus, mērķtiecīgi lietojot apzinātu projekta attīstības metodiku. 3. Apgūt spēju turpmāk lietot šīs zināšanas un prasmes projektēšanas procesā, spēt patstāvīgi strādāt ar
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēt iegūt, apkopot un analizēt projekta izstrādei nepieciešamo informāciju, un izstrādāt projekta programmu. - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēks darba gaitā projekta programmas izstrādes fāzē. Vērtēšanas kritēriji: projekta programmas precizitāte un pamatotība.
Spēt radošajā procesā ģenerēt konceptuāli vienotu - funkcionāli pamatotu, vietai piederīgu, tektoniski pārliecinošu un mākslinieciski izteiksmīgu projektējamo objektu. - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēks pēc darba aizstāvēšanas. Vērtēšanas kritēriji: projektējamā objekta kvalitāte – atbilstība objektīvajām funkcionālajām, konstruktīvajām, vietas konteksta prasībām un mākslinieciskā risinājuma izteiksmība.
Spēt arhitektoniski korektā grafikā attēlot telpiskus objektus, to elementus un detaļas. - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēks pēc darba aizstāvēšanas. Vērtēšanas kritēriji: darba grafiskā izpildījuma līmenis un prezentācijas kvalitāte.
Priekšzināšanas Iepriekšējos mācību semestros apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes vizuālo mākslu un dizaina jomās.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]