AAP708 Pilsētvides dzīvotspēja

Kods AAP708
Nosaukums Pilsētvides dzīvotspēja
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursa laikā tiek izskatīta sarežģītas arhitektoniski telpiskas struktūras attīstība un projektēšana, sabiedriska centra attīstība pilsētbūvnieciski aktīvā vidē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studējošajiem prasmi konsolidēt agrākajās studijās gūtās zināšanas un iemaņas kompleksa sarežģītas vides attīstības projekta izstrādāšanai, demonstrējot spēju analizēt attīstāmo teritoriju un tās ietekmes faktorus, kritiski atlasīt informāciju un ievērtēt tās aktuālākās nostādnes attīstības projektā, formulēt attīstības vadlīnijas un izstrādāt tās konceptuālās nostādnes, kā arī novest projektu līdz uzdevumā uzdotajai detalizācijas pakāpei un, argumentēti iesaistoties profesionālā diskusijā, aizstāvēt izstrādātos risinājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast telpiskās vides veidošanas mērogu mijiedarbību un daudzveidīgas vides veidošanas nosacījumus - Seminārs, studiju projekts
Spēja patstāvīgi veikt attīstāmās teritorijas telpiskās vides kvalitātes novērtējumu un ietekmes faktoru analīzi - Seminārs, radošais tests (klauzūra)
Spēja veikt kritisku informācijas atlasi un argumentētu analīzi - Seminārs
Spēja mērķtiecīgi izstrādāt pilsēttelpas funkcionālās diferenciācijas modeli, ievērtējos vides pieejamības publiskuma pakāpi un prognozējot publisko aktivitāšu un norišu daudzveidīgumu - Radošais tests (klauzūra)
Spēja izstrādāt apbūves attīstības koncepciju un detalizēt to atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām - Studiju projekts
Prasme publiski prezentēt un akadēmiskā diskusijā argumentēti aizstāvēt darba rezultātus, apliecinot studiju gaitā iegūtās zināšanas un profesionālās iemaņas - Studiju projekta aizstāvēšana/eksāmens
Priekšzināšanas Bakalaura izglītība arhitektūrā vai citā ar vides veidošanas mākslu saistītā jomā

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]