ĶVT707 Vides biotehnoloģija

Kods ĶVT707
Nosaukums Vides biotehnoloģija
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Kristīne Veģere
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets iepazīstina ar bioloģisko un inženiertehnisko metožu pielietošanas iespējām vides aizsardzībā. Sniedz ieskatu likumdošanā, kas saistīta ar piesārņojumu dažādās vidēs un to samazināšanu. Sniedz ieskatu bioloģiskos procesos, piesārņojuma novērtēšanas metodēs, iespējamās attīrīšanas metodēs un sniedz piemērus no literatūras..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar dažādām šķidrumu, cietu vielu un gāzu bioloģiskās apstrādes metodēm. Kursa beigās studentiem ir prasme orientēties bioloģiskās apstrādes metodēs; spēja izvēlēties katram piesārņojuma veidam un videi atbilstošu attīrīšanas metodi un veikt pamataprēķinus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt vidi un tās piesārņojumu un pamatot izvēlēto metodi vides aizsardzībai. - Pārbaudes veids: Mājas darbs tiek prezentēts nodarbības laikā.
Students spēj izvēlēties mikroorganismus atbilstoši vides aizsardzības metodei un veikt aprēķinus. - Pārbaudes veids: Mikroorganismu izvēle ir pamatota ar aprēķiniem.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesos

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
90.00 94.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]