ĶVT706 Tehnoloģiskās projektēšanas pamati ķīmijas tehnoloģijā

Kods ĶVT706
Nosaukums Tehnoloģiskās projektēšanas pamati ķīmijas tehnoloģijā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Valdemārs Ščerbaks
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta ietvaros tiek izskaidrota tehnoloģiskās shēmas projektēšanas secība ķīmijas nozarē, tehnoloģisko iekārtu izvēle, aprēķināšanas metodes un to darbības saskaņošana. Studiju kursa saturā iekļauti jautājumi par pamatiekārtām un palīgiekārtām, kas nepieciešamas ķīmisko procesu nodrošināšanai. Praktiskajos darbos studentiem jāizstrādā konkrēta tehnoloģiskā shēma, kurā iekļauti dažādi ķīmiskie procesi, jāpamato iekārtu izvēle konkrēta ķīmijas tehnoloģijas procesa veikšanai un jāaizstāv darbs prezentācijas veidā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Pamatojoties uz ražotā gala produkta un tā ražošanai nepieciešamām izejvielām, iegūt iemaņas tehnoloģiskās shēmas izstrādāšanā, pamatiekārtu un palīgiekārtu izvēlē un aprēķināšanā. Iegūt praktiskas iemaņas tehnoloģiskas iekārtas noslodzes laika grafiku izveidošanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj izstrādāt un pamatot izvēlēto gala produkta ražošanas tehnoloģisko risinājumu. - Pārbaudes veids: mājas darbs tiek prezentēts nodarbības laikā. Kritēriji: studenti pamato izstrādāto tehnoloģisko shēmu.
Students spēj izvēlēties iekārtas atbilstoši: 1) ražīgumam, 2) vides agresivitātei, 3) agregātstāvoklim. - Iekārtu izvēle ir pamatota ar aprēķiniem.
Students prot izstrādāt noslodzes grafiku katrai iekārtai. - Noslodzes grafiks ir iekļauts prezentācijā.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
135.00 141.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]