IVZ743 Stratēģiskā vadīšana

Kods IVZ743
Nosaukums Stratēģiskā vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane, Vladimirs Šatrevičs, Jānis Caune
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets ir veltīts padziļinātas izpratnes veidošanai par stratēģiskās vadīšanas jautājumiem. Priekšmeta saturs ir balstīts uz stratēģisko jautājumu risināšanu dažādos uzņēmuma lēmumu pieņemšanas līmeņos. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir, izmantojot šajā priekšmetā apgūtās metodes, argumentēti izvērtēt uzņēmuma darbības vidi, pamatotas uzņēmuma attīstības stratēģijas radīšanai un realizācijai uzņēmumā. Studiju priekšmeta apguves rezultātā studējošie spēs: -Izvērtēt uzņēmuma ārējās un iekšējās vides faktorus, novērtēt to savstarpējo saistību; -Analizēt un pamatot uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību; -Izvērtēt iespējamās stratēģiskās alternatīvas korporatīvā, biznesa un funkcionālajā līmenī; -Izstrādāt stratēģijas ieviešanas gaitu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studenti spēj izveidot stratēģiskās kontroles sistēmu, atbilstoši stratēģijai, kādai seko uzņēmums. Prot pielietot atbilstošās kontroles metodes. Prot analizēt organizatoriskās struktūras izmaiņu nepieciešamību un izmantot piemērotāko struktūras veidu. - Individuālie vai grupas darbi. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Studenti prot izveidot uzņēmuma vērtību ķēdi un spēj analizēt tās elementus. Prot kritiski veikt prasmju un resursu auditu, lietot konkurētspējīgās priekšrocības modeli. Spēj sintezēt ārējās un iekšējās vides faktorus konkurētspējas modelī. - Individuālie vai grupas darbi. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā. Kontroldarbs
Spēj prezentēt izstrādnes, izskaidrot tās. Kursa noslēguma projektā studenti parāda prasmi analizēt situāciju, radīt stratēģiju un noteikt ieviešanas parametrus. - Individuālie vai grupas darbi. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā. Kontroldarbs
Studenti saprot stratēģiskās vadīšanas procesu, tā uzbūvi un elementus. Spēj novērtēt misijas, vīzijas definējumu, spēj kritiski izvērtēt esošos uzņēmuma mērķus un nepieciešamības gadījumā definēt jaunus mērķus - Individuālie vai grupas darbi. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā. Kontroldarbs
Studenti spēj identificēt, grupēt un analizēt ārējās vides faktorus, spēj izanalizēt to ietekmi uz uzņēmuma darbību. Prot precīzi definēt, kādā nozarē uzņēmums darbojas. - Individuālie vai grupas darbi. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā. Kontroldarbs
Studenti izprot biznesa modeļa funkcionēšanu. Prot izvērtēt atbilstošās biznesa līmeņa stratēģijas piemērotību biznesa situācijai. Studenti spēj izvēlēties piemērotākās metodes funkcionālo stratēģiju lietošanā. Studenti prot izvērtēt, vai ir nepieciešamas izmaiņas korporatīvā līmeņa stratēģijā. - Individuālie vai grupas darbi. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Priekšzināšanas Nav prasību.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICH0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents V.Šatrevičs Kalnciema 6-513 1 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RICU0 4. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents V.Šatrevičs Kalnciema 6-223 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]