AAR705 Arhitektūras un mākslas vēsture

Kods AAR705
Nosaukums Arhitektūras un mākslas vēsture
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš, Renāte Čaupale
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursa ietvaros studenti gūst priekšstatus par vispārējās arhitektūras un mākslas stilu vēsturi kā nozīmīgu cilvēces harmonizācijas instrumentu un nozīmi sociumā. Katras tēmas ietvaros tiek apskatīti nozīmīgākie Latvijas mākslas un arhitektūras piemēri. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt priekšstatus par vispārējās arhitektūras un mākslas stilu vēsturi kā nozīmīgu cilvēces harmonizācijas instrumentu un nozīmi sociumā; apzināties pasaules kultūras mantojumu vērtību mūsdienu sabiedrībā. Apgūt spēju orientēties un raksturot pasaules mākslas un arhitektūras vēstures attīstības posmus, spēju analizēt arhitektūras un mākslas nozīmi kvalitatīvas vides organizācijas procesā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izskaidrot pasaules mākslas vēstures nozīmīgāko periodu attīstības būtību un raksturot atsevišķus piemērus - Testa veida analītiska pārbaude divās daļās.
Spēj orientēties mākslas stilu vispārīgajos priekšstatos - Patstāvīgs analīzes piemērs, seminārs.
Spēj izprast sabiedrības un māksliniecisko procesu mijiedarbību - Patstāvīgs analīzes piemērs, seminārs.
Spēja analizēt konkrēta arhitektūras un mākslas piemēra un sabiedrības saikni laikmeta kontekstā. - Nobeiguma darbs – eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets ir ievadkurss specialitātē, tāpēc nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICH0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents R.Čaupale Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Docents R.Čaupale Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]