AAR704 Arhitektūras socioloģija

Kods AAR704
Nosaukums Arhitektūras socioloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš, Renāte Čaupale
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursa ietvaros studenti gūst priekšstatu un analītiskas iemaņas par cilvēka un arhitektoniskās vides mijiedarbības socioloģiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem; atklāj un izvērtē arhitektoniskās vides nozīmi cilvēka harmoniskās dzīves nodrošināšanā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt pamatzināšanas par arhitektūras socioloģijas principiem, tās vietu mūsdienu vides psiholoģijas teorijā un praksē, balstoties uz cilvēka un vides mijiedarbības socioloģiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem. Iepazīstināt studentus ar pasaulē plašāk pazīstamajiem uzskatu principiem, izprast to būtību saistībā ar pilsētvides sociālajiem un arhitektoniski telpiskiem aspektiem
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties arhitektūras socioloģijas kā vides psiholoģijas virziena pamatnostādnēs - Testa veida pārbaudes darbs.
Spēj izprast arhitektūras socioloģijas būtību saistībā ar pilsētvides arhitektoniski telpiskiem un sociālajiem aspektiem - Analītisks patstāvīgs darbs, seminārs.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu pētījuma darbu. - Analītisks studiju darbs, prezentācija
Spēja izprast un izvērtēt terminus un jēdzienus arhitektūras socioloģijā. - Nobeiguma darbs – ieskaite.
Priekšzināšanas Priekšmets ir ievadkurss specialitātē, tāpēc nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RIGY0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents R.Čaupale Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 5 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents R.Čaupale Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 5 20.15 - 21.50 * * * * * * * * *
RIGYB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents R.Čaupale Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 5 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents R.Čaupale Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 5 20.15 - 21.50 * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]