IMP723 Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība

Kods IMP723
Nosaukums Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Vita Goromiko, Jan Erland Jansson, Zane Rostoka
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība ir mācību priekšmets, kas sniedz priekšstatu par personāla vadības lomu un nozīmi muitas un nodokļu iestāžu darba organizācijā un vadībā, kā arī iepazīstina ar galvenajiem personāla vadības uzdevumiem un funkcijām muitas un nodokļu iestādē, attīstot spējas un prasmes tās pielietot prasmē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis - dot nepieciešamās zināšanas par personāla vadības nozīmi uzņēmumā. Uzdevumi - sniegt zināšanas un veidot izpratni par personāla vadības procesiem, izprast cilvēku resursu vadības ietekmi uz kopējo uzņēmuma stratēģiju un uzdevumiem, īpaši pievēršot uzmanību personāla vadības lomai muitas un nodokļu iestādēs.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj noteikt personāla vadības nozīmi uzņēmumā, orientēties personāla vadības galvenajos uzdevumos un funkcijās - Praktiskie piemēri, situācijas analīze. Eksāmens.
Spēj noteikt personāla plānošanas nepieciešamību pēc veidiem, aprēķināt personāla mainības koeficientu, izprast personāla adaptācijas un apmācības procesu - Uzdevumi, praktiskie piemēri, kontroldarbs. Eksāmens.
Spēj sagatavot personāla atlases procesam nepieciešamos dokumentus, veido iemaņas sekmīgas intervijas norisei. - Uzdevumi, praktiskie piemēri, situācijas analīze, kontroldarbs
Spēj izprast personāla motivēšanas faktorus un ietekmi uz darba rezultātu, saskatīt un novērtēt praksē motivēšanas teorijas sociālos un psiholoģiskos aspektus - Uzdevumi, praktiskie piemēri, situācijas analīze, kontroldarbs. Eksāmens.
Spēj saprast un novērtēt personāla novērtēšanas nozīmi darba rezultātu un uzdevumu sasniegšanā - Uzdevumi, praktiskie piemēri, situācijas analīze. Eksāmens.
Spēj orientēties atalgojuma sistēmas veidošanas kārtībā , izprast atalgojuma sistēmas komponentus un noteicošos elementus. - Uzdevumi, praktiskie piemēri, situācijas analīze, kontroldarbs, eksāmens.
Spēj noteikt un izprast saistību starp pastāvīgi mainīgām prasībām un profesionālo attīstību - Praktiskie piemēri, situācijas analīze
Spēj izprast faktorus, kas ietekmē pārmaiņu procesus, novērtēt vadības nozīmi pārmaiņu procesu vadīšanā - Praktiskie piemēri, situācijas analīze, kontroldarbs
Spēj izprast un noteikt līdera un vadītāja kopīgās un atšķirīgās prasmes un pazīmes, novērtēt līdera attīstības un pilnveidošanas iespējas vadītāja funkciju sekmīgai veikšanai - Uzdevumi, praktiskie piemēri, situācijas analīze.
Spēj izprast saistību starp kompetenci, izglītību, prasmēm un uzvedību, plānojot un vadot profesionālo izaugsmi un karjeras veidošanu - Praktiskie piemēri, situācijas analīze, kontroldarbs.
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 4. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. Z.Rostoka Kalnciema 6-321 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Z.Rostoka Kalnciema 6-321 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICM0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Z.Rostoka Kalnciema 6-311 0 09:00 - 13:30
1 Lekc.; Pr.d. Z.Rostoka Kalnciema 6-311 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Z.Rostoka Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Z.Rostoka Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
RICM0 3. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Z.Rostoka Kalnciema 6-311 0 09:00 - 13:30
1 Lekc.; Pr.d. Z.Rostoka Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Z.Rostoka Kalnciema 6-311 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Z.Rostoka Kalnciema 6-311 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]