IMP722 Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana

Kods IMP722
Nosaukums Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Ludmila Neimiševa, Jolanta Savvina
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana ir mācību priekšmets, kas dod vispārizglītojošas zināšanas mākslas vēsturē un balstoties uz šīm zināšanām un zināšanām, kas iegūtas citos speciālajos mācību priekšmetos, veikt mākslas priekšmetu novērtēšanu, lai pieņemtu lēmumus, par to pārvietošanas legalitāti pāri muitas robežai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students pārzinās mākslas vēstures periodus un virzienus, spēs veikt sākotnējo mākslas priekšmetu novērtēšanu, pārzinās un mācēs pielietot spēkā esošos noteikumus par mākslas priekšmetu pārvietošanas pāri muitas robežai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratīs mākslas priekšmeta un antikvāra jēdzienus un kultūras vērtību aizsardzības nepieciešamību. - Diskusijas, eksāmens.
Spēs atpazīst glezniecības veidus, tehnikas un izteiksmes līdzekļus, pārzinās glezniecības stilu veidošanās nosacījumus, kā arī spēs veikt tēlotājmākslas priekšmetu sākotnējo novērtēšanu. - Diskusijas, praktiskās nodarbūbas, situāciju analīze, eksāmens.
Gūs priekšstatu par kristietības rašanos un atribūtiku, ikonu veidošanas kanoniem un glezniecības skolām. Spēs veikt svētbilžu sākotnējo novērtēšanu. - Diskusijas, praktiskās nodarbūbas, situāciju analīze, eksāmens.
Spēs atšķirt fajansu un porcelānu, kā arī dažādu valstu (firmu) ražojumus (senās Ķīnas, Vācijas, Krievijas, Francijas un Anglijas porcelānu). Pārzinās lietišķās mākslas veidus Latvijā un spēs veikt lietišķās mākslas priekšmetu sākotnējo novērtēšanu. - Diskusijas, praktiskās nodarbūbas, situāciju analīze, eksāmens.
Iegūs priekšstatu par dārgmetālu atšķirībām, provēm un marķējumu veidiem, kā arī juvelierizstrādājumu tehnikām. Spēs veikt juvelierizstrādājumu un monētu sākotnējo novērtēšanu. - Diskusijas, praktiskās nodarbūbas, situāciju analīze, eksāmens.
Iegūs priekšstatu par stikla priekšmetiem senatnē un stikla rūpniecības attīstību viduslaikos. Spēs veikt stikla izstrādājumu sākotnējo novērtēšanu. - Diskusijas, praktiskās nodarbūbas, situāciju analīze, eksāmens.
Iegūs priekšstatu par tautas mākslas veidiem Latvijā un tuvākajās kaimiņvalstīs. Spēs veikt tautas mākslas priekšmetu sākotnējo novērtēšanu. - Diskusijas, praktiskās nodarbūbas, situāciju analīze, eksāmens.
Pārzinās mākslas darbu vērtēšanas kritērijus un pratīs izmantot katalogus. Pārzinās mākslas ekspertu darba pamatprincipus un kārtību, kāda paredzēta mākslas priekšmetu pārvietošanai pāri muitas robežai. - Diskusijas, praktiskās nodarbūbas, situāciju analīze, eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos mācību priekšmetos četros mācību semestros, t.i., muitas darbības pamatos, muitas likumdošanā, harmonizētā preču sistēma.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. L.Neimiševa Kalnciema 6-223 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]