IMP721 Muitas tarifu sistēma

Kods IMP721
Nosaukums Muitas tarifu sistēma
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Gatis Skadmanis, Ilva Žuga-Krampuža, Sanita Dzene, Rita Rauda
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas tarifu sistēma ir mācību priekšmets, kas dod zināšanas par muitas nodokļa likmju piemērošanas sistēmu, kas balstīta uz muitas vērtības, preču izcelsmes, preču klasifikācijas un kodēšanas piemērošanas metodoloģiju, kā arī ņemot vērā kvotu administrēšanas nosacījumus. Mācību priekšmets palīdz studentiem izprast muitas fiskālās funkcijas realizēšanas principus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast muitas tarifu sistēmas darbību muitas nodokļa piemērošanas jomā. Prast noteikt HS vai KN preču kodu, identificēt preču izcelsmi un noteikt preču muitas vērtību pamata līmenī. Izprot preču kvotēšanas sistēmas darbību, spēj izmantojot TARIC, ECICS, Quota u.c. datu bāzes un IT sistēmas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot HS un KN nomenklatūras hierarhiju. Orientējas HS un KN nomenklatūrā. Izprot sadaļu un nodaļu piezīmēs aprakstīto. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Spēj atrast preču HS sadaļu un nodaļu. Spēj atrast HS preču pozīciju. Spēj atrast HS , KN un TARIC kodus. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Spēj noteikt preču muitas vērtību, piemērojot muitas vērtības noteikšanas metodoloģiju - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Izprot preferenciālās vai nepreferenciālās preču izcelsmes būtību. Spēj noteikt preču izcelsmi. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Pārzina tarifu atvieglojumu sistēmu, izprot tarifu kvotu administrēšanas procesu - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos muitas mācību priekšmetos un kalpo kā bāze turpmāk apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. S.Dzene Kalnciema 6-311 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. S.Dzene Kalnciema 6-501 3 16.30 - 18.05 * * * * *
RICM0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc. S.Dzene Kalnciema 6-311 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. S.Dzene Kalnciema 6-14 3 16.30 - 18.05 * * * * *
RICM0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. S.Dzene Kalnciema 6-14 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Žuga-Krampuža Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Žuga-Krampuža Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Dzene Kalnciema 6-14 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Dzene Kalnciema 6-14 0 12:30 - 15:30
RICM0 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Žuga-Krampuža Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Žuga-Krampuža Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Dzene Kalnciema 6-14 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Dzene Kalnciema 6-14 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Dzene Kalnciema 6-14 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]