IMP720 Muitas maksājumu administrēšana

Kods IMP720
Nosaukums Muitas maksājumu administrēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Taivo Hanzens, Ilona Torgašova, Irēna Blauberga
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas maksājumu administrēšana ir mācību priekšmets, kas sniedz zināšanas par muitas maksājumu iekasēšanas sistēmu, kura aptver muitas parāda, t.sk. muitas nodokļa un citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parāda galvojumu administrēšanas sistēmas, muitas maksājumu uzskaiti un kontroli, tradicionālo resursu administrēšanu. Mācību priekšmets palīdz studentiem izprast muitas fiskālās funkcijas realizēšanas principus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast muitas maksājumu administrēšanas procesu darbību un funkcionālo saistību ar citiem muitas procesiem, izprast tradicionālo resursu būtību un uzskaites pamatelementus, to nozīmi, pārzināt galvojumu piemērošanas un kontroles metodoloģiju un spēt izmantojot CMIS datu bāzi citas IT sistēmas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot muitas parāda būtību un tā iestāšanās veidus - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Pārzina muitas nodokļa un citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parāda galvojuma saņemšanas un piemērošanas nosacījumus un to nozīmi, izprot galvojumu kontroles mehānismus, izprot galvinieka statusa būtību, tā uzturēšanas nosacījumus - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Pārzina muitas maksājumu uzskaites un kontroles modeļus, spēj identificēt muitas parādu, izmantojot CMIS un citas muitas IT sistēmas. Pārzina muitas maksājumu atmaksas nosacījumus - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Pārzina muitas parāda piedziņas un dzēšanas procesu, t.sk. muitas iestāžu sadarbības risinājumus starptautiskās piedziņas ietvaros. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Izprot TPR būtību un nozīmi, izprot TPR uzskaites organizāciju, spēj izprast normatīvajos aktos noteiktajos TPR pārskatos ietvertās informācijas nozīmi, izprot TPR kontroles sistēmu - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos muitas mācību priekšmetos un kalpo kā bāze turpmāk apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Torgašova Kalnciema 6-303 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Torgašova Kalnciema 6-303 1 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Blauberga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Blauberga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Blauberga Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Blauberga Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]