IMP717 Administratīvās tiesības

Kods IMP717
Nosaukums Administratīvās tiesības
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aldis Čevers, Baiba Cera, Aleksandrs Goromiko
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets dod priekšstatu par valsts pārvaldes sistēmu un organizāciju, administratīviem tiesiskās regulēšanas virzieniem valsts pārvaldē. Tiek izskatīti tādi temati, ka: administratīvo tiesību akti; administratīvo tiesību avoti un normas; administratīvais pārkāpums un administratīvā atbildība; administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana; administratīvie sodi, to uzlikšanas veidi, pārsūdzēšanas kārtība; administratīvais process iestādē un tiesā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izpratnes iegūšana par valsts pārvaldes sistēmu un organizāciju. Izpratnes iegūšana par tiesību aktu sistēmu, kas nosaka valsts pārvaldes un indivīdu savastarpējās attiecības, kā arī administratīvo tiesību aktu specifiku un hierarhiju. Iemaņu gūšana pareizā administratīvo tiesību aktu interpretēšanā un piemērošanā. Prasmju nostiprināšana dokumentu sastādīšanā saistībā ar administratīvo lietvedību. Spējas iegūšana realizēt savas tiesības un pienākumus administratīvajā procesā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par valsts pārvaldes sistēmu un organizāciju. - Situāciju risināšana.
Izpratne par tiesību aktu sistēmu, kas nosaka valsts pārvaldes un indivīdu savstarpējās attiecības. - Kontroldarbs, situāciju risināšana.
Izpratne par administratīvo tiesību sistēmu, tiesību aktu specifiku un hierarhiju. - Kontroldarbs, tests.
Spēja pareizi interpretēt un piemērot administratīvo tiesību aktus. - Situāciju risināšana, tests.
Prasme kvalificēt administratīvos pārkāpumus, sastādīt un novērtēt ar administratīvo lietvedību saistītus dokumentus. - Situāciju risināšana, dokumentu sastādīšana.
Spēja realizēt savas tiesības un pienākumus administratīvajā procesā. - Kontroldarbs, situāciju risināšana, dokumentu sastādīšana, tests.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ekonomikā, tiesībās.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-223 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-301 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Čevers Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]