IMP716 Muitas kontroles tehnoloģija un ierīces

Kods IMP716
Nosaukums Muitas kontroles tehnoloģija un ierīces
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Lauris Krivāns, Igors Gorenko, Andrejs Valbahs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas kontroles ierīces ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par muitas kontroles pasākumos izmantojamiem tehniskiem līdzekļiem un to pielietošanas praktiskajiem elementiem, kas palīdz studentiem izprast muitas kontroles mehānisma darbību. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast muitas kontroles mehānisma darbību. Prast noteikt konkrētiem muitas kontroles pasākumiem izmantojamos tehniskos līdzekļus, pielietot tos praksē un izmantot iegūto informāciju lēmumu pieņemšanā. Pielietot iegūtās zināšanas, prasmes un tehniskos līdzekļus ar muitas kontroles pasākumu piemērošanu saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Jāpārzina muitas kontroles veidi, to piemērošanas secība un loma muitas kontroles pasākumu īstenošanā. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens
Jāprot noteikt un piemērot muitas fiziskās kontroles pasākumus auto, jūras, gaisa, dzelzceļa un pasta pārvadājumos. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens
Jāatpazīst un jāprot izmantot muitas fiziskajā kontrolē piemērojamos tehniskos līdzekļus atkarībā no meklējamo preču (vielu) īpatnībām un kontroles pasākumu specifikas. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens
Jāprot novērtēt konstatētais pārkāpums un veikt paredzētās darbības tā fiksēšanā un noformēšanā. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens
Jāprot atlasīt un katrā konkrētā gadījumā izmantot kontroles pasākumam un mērķim atbilstoši tehniskie līdzekļi - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos muitas mācību priekšmetos un kalpo kā bāze apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 4. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. A.Valbahs Kalnciema 6-303 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Lekc. A.Valbahs Kalnciema 6-303 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]