IMP714 Muitas procedūras un režīmi

Kods IMP714
Nosaukums Muitas procedūras un režīmi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Rita Rauda
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta ietvaros tiks dots ieskats preču muitošanas procesā, pirmsmuitošanas darbību, muitas režīmu un muitas procedūru piemērošanā. Sniegta informācija par personu pārstāvību muitas iestādēs un galvojumu sistēmas darbību. Apskatīta muitas robežas un muitas teritorijas jēdzieni un to saistība ar preču muitošanas procesu, brīvo zonu darbības principi, kā arī ar muitas jomu saistītie uzņēmējdarbības veidi, tai skaitā Muitas brokeri, Muitas noliktavas, deklarētāji, AEO. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Muitas procedūras un režīmi ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students pratīs piemērot muitošanas procesa sastāvdaļas, tai skaitā preču deklarēšanas, muitas procedūru veidus, muitas robežas un muitas teritorijas nosacījumus, pārzinās brīvo zonu, muitas brokera, muitas noliktavu u.c. ar muitas jomu saistītās darbības pamatprincipus un spēs noteikt vai izvēlēties attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratīs preču muitošanas procesa kopumu, spēs noteikt preču deklarēšanas veidus, kā arī deklarētāja tiesības, pienākumus un darbības principus - Tests, eksāmens.
Spēs piemērot brīvo zonu, muitas robežas, muitas teritorijas izmantošanas prasības - Tests. Eksāmens.
Pratīs noteikt preču pirmmuitošanas darbību sastāvdaļas un to piemērošanas secību, pārzinās kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas un izmantošanas īpatnības - Tests. Eksāmens.
Pārzinās muitas procedūru un īpašo muitas procedūru veidus, to pieteikšanas un piemērošanas noteikumus, kā arī kontroles mehānismu. - Tests + kontroldarbs. Eksāmens.
Pārzinās muitas brokera, muitas noliktavu, deklarētāja, AEO tiesības un pienākumus u.c. ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības pamatprincipus - Tests + kontroldarbs. Eksāmens.
Izpildot tipveida un nestandarta uzdevumus izpratīs preču piegādes procesu saistībā ar preču deklarēšanas un muitas kontroles pasākumu piemērošanu - Praktiskais uzdevums. Eksāmens.
Priekšzināšanas Zināšanas muitas likumdošanā, datormācībā, muitas darbības pamatos, harmonizētajā sistēmā, ētikā, saskarsmes psiholoģijā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-311 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
RIGMP 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-321 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-321 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-321 6 12.30 - 15.30 *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 6 12.30 - 15.30 *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 6 09.00 - 12.00 *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 6 12.30 - 15.30 *
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-321 6 12.30 - 15.30 *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]