IMP714 Muitas procedūras un režīmi

Kods IMP714
Nosaukums Muitas procedūras un režīmi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Rita Rauda
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta ietvaros tiks dots ieskats preču muitošanas procesā, pirmsmuitošanas darbību, muitas režīmu un muitas procedūru piemērošanā. Sniegta informācija par personu pārstāvību muitas iestādēs un galvojumu sistēmas darbību. Analizēti ar muitas jomu saistītie uzņēmējdarbības veidi, tai skaitā Muitas brokeri, Muitas noliktavas, deklarētāji, AEO. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Preču muitošana ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students pratīs piemērot muitošanas procesa sastāvdaļas, tai skaitā preču deklarēšanas, muitas režīmu un muitas procedūru veidus, pārzinās muitas brokera, muitas noliktavu u.c. ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības pamatprincipus un spēs noteikt vai izvēlēties attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratīs muitas teritorijas un muitas robežas noteikšanas nepieciešamību un lomu preču muitošanas procesā, pārzinās preču pārvietošanas nosacījumus pāri muitas robežai un brīvo zonu darbības principus - Tests. Eksāmens.
Pratīs noteikt preču pirmmuitošanas darbību sastāvdaļas un to piemērošanas secību, pārzinās kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas un izmantošanas īpatnības - Tests. Eksāmens.
Spēs noteikt preču deklarēšanas veidus, kā arī deklarētāja tiesības, pienākumus un darbības principus - Tests, eksāmens.
Pārzinās muitas režīmu un muitas procedūru veidus un piemērošanas noteikumus, muitas atļautās darbības ar precēm. - Tests + kontroldarbs. Eksāmens.
Spēs piemērot personu pārstāvību muitas iestādēs un galvojumu sistēmas darbību - Tests. Eksāmens.
Pārzinās muitas brokera, muitas noliktavu, deklarētāja, AEO tiesības un pienākumus u.c. ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības pamatprincipus - Tests + kontroldarbs. Eksāmens.
Priekšzināšanas Zināšanas muitas likumdošanā, datormācībā, muitas darbības pamatos, harmonizētajā sistēmā, ētikā, saskarsmes psiholoģijā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 3+1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Gulbis Kalnciema 6-311 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. A.Gulbis Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RICM0 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. A.Gulbis Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-303 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-307 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-307 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-223 6 12.30 - 15.30 *
RIGMP 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 16:30
RIGMB 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 16:30
1 Lekc. A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]